Bolestné pracovní úraz

 

Příloha č. 1 nařízení vlády 276/2015 Sb.

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

Položka Poškození zdraví Počet bodů
1. Povrchní a hluboká poranění a kontuze
1.1 Rána povrchní á 1 cm – kůže 2
1.2 Rána povrchní á 1 cm – kůže + podkoží 3
1.3 Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti) 5
1.4 – při ráně pronikající do kloubu připočítat 10 bodů
1.5 – při ráně pronikající do tělní dutiny připočítat 20 bodů
1.6 Rána komplikovaná (tržnězhmožděná, kousnutí, střelná, kontaminovaná apod.) á 1 cm2 5
1.7 Ztrátové poranění kůže v celé tloušťce, případně i s podkožím á 1 cm2 5
1.8 Poranění sliznic do 10 cm2 4

za každých dalších 10 cm2 připočítat 2 body

1.9 Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okolí kloubů nebo genitálu á 1 cm 6
1.10 Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené části za jedno pohmožděné místo

10 – 20 bodů

1.11 Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části za jedno pohmožděné místo

5 – 20 bodů

1.12 Décollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie s ránou i bez rány do 100 cm2 20
1.13 – nad 100 cm2 40
1.14 Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu 80
1.15 Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm2 2 – 4

za každých dalších 100 cm2 připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých

1.16 Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm2 3

za každých dalších 10 cm2 připočíst 3 body

2. Poranění hlavy
2.1 Rána očního víčka a periokulámí krajiny

– s porušením okraje víčka a tarsální ploténky

30
2.2 – s porušením slzných cest 40
2.3 Drtivé poranění obličeje podle rozsahu poškození 400-600
2.4 Drtivé poranění lebky podle rozsahu poškození 300-500
2.5 Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu 100
2.6 Ztráta ucha – části 30-70
2.7 – celého 100
2.8 Ztráta nosu – části 40-80
2.9 – celého 120
2.10 Ztráta jazyka – části do poloviny 70-100
2.11 – celého 150
2.12 Poranění příušní slinné žlázy 70
2.13 Poranění jiné slinné žlázy 60
2.14 Ruptura ušního bubínku 80
2.15 Poranění vnitřního ucha 100
3. Zlomeniny a vymknutí na hlavě
3.1 Zlomenina lebeční klenby – fissura 20
3.2 – imprese 40
3.3 – tříštivá bez posunu 70
3.4 – s posunem 100
3.5 Zlomenina lebeční spodiny 100
3.6 – s liquorrheou 200
3.7 Zlomenina nosních kostí bez posunu 20
3.8 – s posunem 40
3.9 Zlomenina spodiny očnice 40
3.10 – s posunem, blow out 60
3.11 Zlomeniny horní čelisti LeFort I. – III. 50-70
3.12 Zlomenina procesus zygomaticus bez posunu 50
3.13 – s posunem 60
3.14 Ztráta zubu v přední části chrupu 20
3.15 – v zadní části chrupu 15
3.16 – ulomení části zubu 10
3.17 Zlomenina dolní čelisti bez posunu 40
3.18 – s posunem 60
3.19 – tříštivá, etážová 120
3.20 – kloubní výběžek – jeden 60
3.21 – dva kloubní výběžky 80
3.22 Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. procesus alveolaris) 10
3.23 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje součet bodů příslušných položek z položek 3.1. až 3.22, nejvýše však 450 bodů
3.24 Vymknutí čelisti – jednostranné 40
3.25 – oboustranné 60
3.26 Vymknutí chrupavky přepážky nosní 15
3.27 Dislokace zubu (uvolnění) 15
3.28 Podvrtnutí čelisti 10
4. Poranění mozkových nervů uvedené hodnoty platí pro úplnou poruchu funkce, při částečné poruše se hodnotí polovičním počtem bodů
4.1 Poranění zrakového nervu 150
4.2 Poranění okohybného nervu 70
4.3 Poranění kladkového nervu 40
4.4 Poranění troj klaného nervu 80
4.5 Poranění odtahovacího nervu 40
4.6 Poranění lícního nervu 70
4.7 Poranění sluchově rovnovážného nervu 80-100
4.8 Poranění postranního smíšeného systému (podjazykového, bloudivého a přídatného nervu) 70
4.9 Poranění jiných mozkových nervů (čichového, jazokověhltanového, bloudivého, přídatného a pojazykového) 30
5. Poranění oka a očnice
5.1 Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa 20
5.2 Pohmoždění očního bulbu a tkání očnice 15
5.3 – s krvácením do přední komory nebo sklivce 30
5.4 – s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) 50
5.5 – se změnou polohy nebo poraněním čočky 90
5.6 – s odchlípením sítnice 100
5.7 Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 150
5.8 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 120
5.9 Pronikající rána očnice bez cizího tělesa 30
5.10 Pronikající rána očnice s cizím tělesem 50
5.11 Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou 65
5.12 – pronikající rohovkou 80
5.13 – komplikovaná poraněním čočky 100
5.14 – pronikající krajinou řasnatého tělesa 110
5.15 – komplikovaná odchlípením sítnice 150
5.16 Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou 40
5.17 – pronikající rohovkou bez zasažení čočky 60
5.18 – pronikající rohovkou s postižením čočky 90
5.19 – pronikající krajinou řasnatého tělesa 80
5.20 – komplikovaná odchlípením sítnice 120
5.21 – komplikovaná výhřezem očních tkání 150
5.22 Avulze – vytržení – oka 200
5.23 Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica 10
5.24 Cizí tělísko zaseknuté do rohovky 15
5.25 Popálení obou víček II. – III. stupně 30
5.26 Popálení nebo poleptání epitelu rohovky 20
5.27 Popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou 70
5.28 Poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek) 100
5.29 Poleptání rohovky vedoucí k její perforaci 150
5.30 Poúrazový a sekundární glaukom 100
5.31 Poúrazový vřed rohovky 130
5.32 Poúrazová (pooperační) endophtalmitis 130
6. Nitrolební poranění
6.1 Otřes mozku lehký 20
6.2 Otřes mozku těžký 60
6.3 Otok (edém) mozku 120
6.4 Difúzní axonální poranění mozku – lehké reverzibilní (GCS 15) 100
6.5 Difúzní axonální poranění mozku – středně těžké (GCS 8-14) 200
6.6 Difúzní axonální poranění mozku – těžké (GCS nižší než 8) 500
6.7 Ložiskové poranění mozku (pohmoždění) podle rozsahu ložiska 150-180
6.8 Epidurální krvácení 200
6.9 Subdurální krvácení 180
6.10 Subarachnoidální krvácení 150
6.11 Jiná nitrolební poranění (např. krvácení do komor) 200
7. Poranění krku
7.1 Pronikající rána postihující hrtan 150
7.2 Pohmoždění hrtanu 40
7.3 Pronikající rána postihující průdušnici nebo trachéostomie 150
7.4 Pohmoždění průdušnice 40
7.5 Pronikající rána postihující štítnou žlázu 100
7.6 Pohmoždění štítné žlázy 20
7.7 Pronikající rána postihující hltan 150
7.8 Pohmoždění hltanu 20
7.9 Pronikající rána krční části jícnu 150
7.10 Pohmoždění krční části jícnu 20
7.11 Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) 80
7.12 Zlomenina chrupavek hrtanu, krční trachey 300
7.13 Poranění svalu a šlachy v úrovni krku 20
7.14 Pohmoždění krajiny krční páteře těžšího stupně 35
7.15 Poranění pažní pleteně podle rozsahu 200 – 300
7.16 Poranění nervus laryngeus recurrens 40
7.17 Poranění ostatních periferních nervů krku 30
7.18 Poranění krčních sympatických nervů 60
Poranění krevních cév v úrovni krku
7. 19 Poranění krční tepny společné, zevní, vnitřní 100-150
7. 20 Poranění vertebrální tepny 100
7. 21 Poranění zevní hrdelní žíly 25
7. 22 Poranění vnitřní hrdelní žíly 40
7. 23 Poranění jiných krevních cév v úrovni krku 20
7. 24 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku součet bodů příslušných položek z položek 7.19 až 7.23 nejvýše však 200 bodů
Poranění krční páteře
7.25 Zlomenina výběžku krčního obratle (trnový, příčný) 30
7. 26 Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný) za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů
7.27 Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle – jednoho 60
7.28 Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle – obou 120
7.29 Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle bez posunu 90
7.30 Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle s posunem 110
7.31 Zlomenina oblouku 3.-7. krčního obratle bez posunu 75
7.32 Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) bez posunu 150
7.33 Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) s posunem 250
7.34 Zlomenina těla 1. krčního obratle bez posun 90
7.35 Zlomenina těla 1. krčního obratle s posunem 125
7.36 Zlomenina těla 2. krčního obratle bez posunu 100
7.37 Zlomenina těla 2. krčního obratle s posunem 200
7.38 Zlomenina těla krčního obratle C 3 – 7 bez posunu 50
7.39 Zlomenina těla krčního obratle C 3 – 7 kompresivní se snížením těla obratle méně než o 1/3 110
7.40 Zlomenina těla krčního obratle C 3 – 7 s posunem nebo se snížením těla o více než 1/3 150
7.41 Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře součet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však 500 bodů
7.42 Poškození krční meziobratlové ploténky bez herniace 75
7.43 Poškození krční meziobratlové ploténky s herniací 100
7.44 Vymknutí atlantookcipitální 180
7.45 Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny 70
7.46 – oboustranná luxace 150
7.47 Podvrtnutí krční páteře 20
7.48 Opěrkový syndrom – Whiplash poranění spojené alespoň s jedním z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie nebo dysfonie 40-70
7.49 Otřes krční míchy 60
7.50 Kontuze krční míchy 200
7.51 Transverzální léze krční míchy nad C 3 800
7.52 Transverzální léze krční míchy pod C 3 600
7.53 Poranění nervového kořene krční míchy (2.-4. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů 150-300
7.54 Poranění nervového kořene krční míchy (5.-7. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů 100-150
8. Poranění hrudníku
8.1 Zhmoždění (kontuze) prsu ženy podle rozsahu 10-30
8.2 Ztráta prsu u ženy částečná nebo úplná 50-100
8.3 Ztráta prsu u muže částečná nebo úplná 30-80
8.4 Zlomenina hrudní kosti bez posunu 40
8.5 Zlomenina hrudní kosti s posunem 80
8.6 Zlomenina žebra bez posunu 20
8.7 Zlomenina žebra s posunem 25
8.8 Mnohočetné zlomeniny žeber – na každé straně každé další žebro 10
8.9 Sériová zlomenina žeber provázená respirační insuficiencí 200
8.10 Poranění periferních nervů hrudníku podle rozsahu 30-50
8.11 Poranění hrudních sympatických nervů 50
8.12 Poranění hrudní aorty 200 – 300
8.13 Poranění podklíčkové tepny 150
8.14 Poranění horní duté žíly 200 – 300
8.15 Poranění podklíčkové žíly 100
8.16 Poranění plicních krevních cév 150-300
8.17 Poranění mezižeberních krevních cév 40
8.18 Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku součet bodů příslušných položek z položek 8.12 až 8.17, nejvýše však 450 bodů
8.19 Poranění ductus thoracicus 50
8.20 Tupé poranění srdce bez arytmie, 125
8.21 Tupé poranění srdce s arytmií 155
8.22 Poranění srdce penetrující bez arytmie 220
8. 23 Poranění srdce penetrující s arytmií 250
8.24 Poranění srdečních chlopní podle rozsahu 200 – 300
8.25 Pneumotorax jednostranný 75
8.26 Pneumotorax oboustranný 150
8.27 Hemotorax jednostranný 75
8.28 Hemotorax oboustranný 150
8.29 Tenzní pneumotorax 120
8.30 Kontuze plic jednostranná podle rozsahu 50-100
8.31 Kontuze plic oboustranná podle rozsahu 75-150
8.32 Lacerace plic jednostranná 100
8.33 Lacerace plic oboustranná 200
8.34 Poranění průdušky 150
8.35 Poranění hrudního jícnu 150
8.36 Poranění bránice podle rozsahu 100-150
8.37 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů nebo drtivé poranění hrudníku součet bodů příslušných položek z položek 8.19 až 8.36, nejvýše však 450 bodů
8.38 Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku 30
Poranění hrudní páteře
8.39 Zlomenina výběžku hrudního obratle (trnový, příčný) 30
8.40 Zlomeniny více než jednoho výběžku hrudních obratlů (trnový, příčný) za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů
8.41 Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle – jednoho 60
8.42 Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle – obou 100
8.43 Zlomenina oblouku hrudního obratle bez posunu 75
8.44 Zlomenina oblouku hrudního obratle s posunem 90
8.45 Zlomenina těla hrudního obratle bez posunu 50
8.46 Zlomenina těla hrudního obratle s posunem 100
8.47 Zlomenina těla hrudního obratle tříštivá 150
8.48 Zlomenina těla hrudního obratle kompresivní se snížením těla obratle – méně než o 1/3 110
8.49 Zlomenina těla hrudního obratle posunem nebo snížením těla více než o 1/3 150
8.50 Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteře součet bodů příslušných položek z položek 8.39 až 8.49, nejvýše však 250 bodů
8.51 Poškození hrudní meziobratlové ploténky bez herniace 75
8.52 Poškození hrudní meziobratlové ploténky s herniací 100
8.53 Vymknutí hrudního obratle bez poškození míchy nebo jejích kořenů 150
8.54 Podvrtnutí hrudní páteře 10
8.55 Otřes hrudní míchy 50
8.56 Otok hrudní míchy 100
8.57 Kontuze hrudní míchy 150
8.58 Transverzální léze hrudní míchy 400
8.59 Poranění nervového kořene hrudní míchy podle rozsahu a tíže poškození 80-110
9. Poranění břicha, dolní části zad a pánve
9.1 Zhmoždění zevních pohlavních orgánů 20-50
9.2 Rána pyje 40
9.3 Ztrátové poranění pyje 200
9.4 Ztrátové poranění šourku a varlat 150
9.5 Rána šourku a varlat 30
9.6 Rána pochvy a vulvy 30
9.7 Rozdrcení jednoho varlete 120
9.8 Rozdrcení obou varlat 150
9.9 Zlomenina kosti křížové bez posunu 90
9. 10 Zlomenina kosti křížové s posunem 120
9. 11 Zlomenina kostrče 50
9. 12 Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na jedné straně 90
9. 13 Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na obou stranách 140
9. 14 Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na jedné straně 120
9. 15 Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na obou stranách 200
9.16 Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na jedné straně 150
9.17 Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na obou stranách 270
9.18 Zlomenina acetabula komplikovaná (s posunem) 200
9.19 Zlomenina acetabula na obou stranách 400
9.20 Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně bez posunu 30
9.21 Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně bez posunu 50
9.22 Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně s posunem, tříštivá 40
9.23 Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně s posunem, tříštivá 70
9.24 Vícečetné zlomeniny pánve součet bodů příslušných položek z položek 9.9 až 9.23, nejvýše však 500 bodů
9.25 Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů 60
9.26 Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve 30
9.27 Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve 30
9.28 Poranění břišní aorty 300
9.29 Poranění dolní duté žíly 250
9.30 Poranění jiné velké cévy v břiše nebo pánvi 170
9.31 Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve 60
9.32 Poranění svalu a šlachy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve 30
9.33 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve součet bodů příslušných položek z položek 9.28 až 9.32, nejvýše však 600 bodů
Poranění bederní páteře
9.34 Zlomenina výběžku bederního obratle (trnový, příčný) 30
9.35 Zlomeniny více než jednoho výběžku bederních obratlů (trnový, příčný) za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů
9.36 Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle – jednoho 60
9.37 – obou 100
9.38 Zlomenina oblouku bederního obratle bez posunu 75
9.39 Zlomenina oblouku bederního obratle s posunem 100
9.40 Zlomenina těla bederního obratle bez posunu 50
9.41 Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle – méně než o 1/3 110
9.42 Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle – více než o 1/3 150
9.43 Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů součet bodů příslušných položek z položek 9.34 až 9.42, nejvýše však 250 bodů
9.44 Poškození bederní meziobratlové ploténky bez herniace 100
9.45 Poškození bederní meziobratlové ploténky s herniací 150
9.46 Vymknutí bederního obratle 150
9.47 Podvrtnutí bederní páteře 20
9.48 Otřes bederní míchy 50
9.49 Kontuze bederní míchy 150
9.50 Transverzální léze bederní míchy 400
9.51 Poranění nervového kořene bederní míchy podle rozsahu a tíže poškození 100
9.52 Poranění caudy equiny podle rozsahu 150
9.53 Poranění lumbosakrální pleteně podle rozsahu 180
10. Poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
10.1 Kontuze sleziny, subkapsulární hematom 50
10.2 Ruptura sleziny 120
10.3 Lacerace sleziny 150
10.4 Kontuze jater, subkapsulární hematom 50
10.5 Ruptura jater nebo žlučníku 120
10.6 – hluboká s poraněním žlučových cest 200
10.7 Lacerace jater – jeden lalok 250
10.8 – oba laloky 500
10.9 Izolované poranění žlučových cest 200
10.10 Kontuze slinivky břišní 80
10.11 Poranění slinivky břišní bez poranění ductus pancreaticus 150
10.12 Lacerace slinivky břišní 200
10.13 Lacerace slinivky břišní s poraněním ductus pancreaticus 250
10.14 Poranění žaludku – subserosní hematom 50
10.15 Poranění žaludku – ruptura, perforace 100
10.16 Poranění duodena – kontuze, subserosní hematom 50
10.17 Poranění duodena – ruptura, perforace 150
10.18 Poranění tenkého střeva – subserosní hematom 50
10.19 Poranění tenkého střeva – ruptura, perforace 100
10.20 Poranění tračníku – kontuze, subserosní hematom 50
10.21 Poranění tračníku – ruptura 150
10.22 Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) bez sfinkterů 100
10.23 Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) se sfinktery 150
10.24 Poranění jiných nitrobřišních orgánů 80
10.25 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů součet bodů příslušných položek z položek 10.1 až 10.24 nejvíce však 1000 bodů
10.26 Kontuze ledviny (poúrazová hématurie s vyloučením jiných příčin) 100
10.27 Ruptura parenchymu ledviny 150
10.28 Lacerace ledviny nebo ztráta ledviny 200
10.29 Poranění dutého systému ledviny 200
10.30 Poranění močovodu 180
10.31 Vícečetná poranění ledvin a močovodu součet bodů příslušných položek z položek 10.25 až 10.30, nejvýše však 300 bodů
10.32 Poranění močového měchýře – kontuze, subserosní hematom, hématurie s vyloučením jiných příčin 50
10.33 Poranění močového měchýře – ruptura, perforace 80
10.34 Pohmoždění močové trubice – parciální ruptura 60
10.35 – kompletní ruptura přední a střední části močové trubice 120
10.36 – kompletní ruptura zadní části močové trubice 250
10.37 Poranění adnex Jednoho nebo obou 60-80
10.38 Ztráta vaječníku jednostranná 100
10.39 Ztráta vaječníku oboustranná 130
10.40 Kontuze dělohy 50
10.41 Ruptura dělohy nebo její ztráta 100-150
10.42 Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu v době do 15. týdne těhotenství 150
10.43 Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu po 15. týdnu těhotenství 300
10.44 Mnohočetná poranění pánevních orgánů, Součet bodů příslušných položek z položek 10.32 až 10.43, nevýše však 500 bodů
11. Poranění horní končetiny – v oblasti ramene a paže
11.1 Zhmoždění ramene a paže 20-30
11.2 Zlomenina klíční kosti bez – posunu 30
11.3 – úplná, s dislokací, tříštivá 80
11.4 Zlomenina těla lopatky 30
11.5 – krčku lopatky 40
11.6 Zlomenina glenoidu 90
11.7 Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky 60
11.8 Zlomenina horního konce pažní kosti velkého hrbolu bez posunu 30
11.9 – s posunem 60
11.10 – tříštivá zlomenina hlavice pažní kosti 100
11.11 Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu 50
11.12 – s posunem 90
11.13 – luxační 120
11.14 Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčku součet bodů příslušných položek z položek 11.8 až 11.13, nejvýše však 180 bodů
11.15 Zlomenina diafýzy pažní kosti bez posunu 60
11.16 – posunem 80-100
11.17 – tříštivá 120
11.18 Zlomenina dolního konce pažní kosti bez posunu 40
11.19 – s posunem 80
11.20 – nitrokloubní bez posunu 100
11.21 – nitrokloubní s posunem, tříštivá 120
11.22 Zlomenina vnitřního nebo zevního kondylu a epikondylu kosti pažní, izolovaná 50
11.23 Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti 250
11.24 Vymknutí ramenního kloubu 50
11.25 Prokázané poranění labra glenoidu 20
11.26 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu – Tossy I 30
11.27 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu – Tossy II 40
11.28 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu – Tossy III 60
11.29 Vymknutí sternoklavikulámího kloubu 30
11.30 Podvrtnutí ramenního kloubu 20
11.31 Podvrtnutí akromioklavikulárního kloubu 15
11.32 Podvrtnutí sternoklavikulámího kloubu 10
11.33 Poranění loketního nervu v úrovni paže 50
11.34 Přerušení loketního nervu v úrovni paže 100
11.35 Poranění středního nervu v úrovni paže 50
11.36 Přerušení středního nervu v úrovni paže 100
11.37 Poranění vřetenního nervu v úrovni paže 50
11.38 Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže 100
11.39 Poranění ramenního nervu 40
11.40 Přerušení ramenního nervu 80
11.41 Poranění svalově kožního nervu 30
11.42 Přerušení svalově kožního nervu 60
11.43 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže 10
11.44 Přerušení cítivého nervu v úrovni ramene a paže 20
11.45 Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže 10
11.46 Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže součet bodů příslušných položek z položek 11.33 až 11.45, nejvýše však 200 bodů
11.47 Poranění velké tepny nebo hluboké žíly 60 za 1 cévu
11.48 Poranění ostatních cév v úrovni ramene a paže 10 za 1 cévu
11.49 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže součet bodů příslušných položek z položek 11.47 a 11.48, nejvýše však 100 bodů
11.50 Poranění svalu nebo šlachy rotátorové manžety – natržení 50
11.51 – úplné přerušení 80
11.52 Poranění svalu a šlachy jiného svalu ramene a paže (dvojhlavý, trojhlavý) – natržení 40
11.53 – úplné přerušení 50
11.54 Drtivé poranění ramene (měkkých a tvrdých struktur) 150
11.55 Drtivé poranění paže (měkkých a tvrdých struktur) 150
11.56 Exartikulace v ramenním kloubu 325
11.57 Ztráta končetiny v úrovni mezi ramenem a loktem 275
12. Poranění horní končetiny v oblasti lokte a předloktí
12.1 Zlomenina okovce loketní kosti bez posunu 50
12.2 – s posunem, tříštivá 100
12.3 Zlomenina korunového výběžku kosti loketní 30
12.4 Zlomenina hlavičky vřetenní kosti bez posunu 40
12.5 – částečné odlomení hlavičky kosti vřetenní s posunem 60
12.6 – odlomení, roztříštěná hlavička kosti vřetenní 90
12.7 Zlomenina diafýzy loketní kosti bez posunu 60
12.8 – s posunem, tříštivá 80
12.9 Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez posunu 60
12.10 – s posunem, tříštivá 80
12.11 Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní 80
12.12 – s posunem, tříštivá 100
12.13 – Monteggiova luxační zlomenina předloktí 150
12.14 Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez posunu 50
12.15 – bez posunu nitrokloubní 60
12.16 – s posunem, tříštivá 100
12.17 – s posunem, tříštivá – nitrokloubní 120
12.18 Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu 50
12.19 – úplná bez posunu úlomků – nitrokloubní 70
12.20 – s posunem, tříštivá 90
12.21 – s posunem, tříštivá – nitrokloubní 120
12.22 Zlomenina bodcového výběžku ulny izolovaná 20
12.23 Mnohočetné zlomeniny předloktí součet bodů příslušných položek z položek 12.1 až 12.22, nejvýše však 120 bodů
12.24 Poranění svalů a šlach v úrovni předloktí – natažení 10
12. 25 – natržení 15
12. 26 – přetržení 20
12. 27 Vymknutí lokte 60
12. 28 Ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu izolovaná 40
12. 29 Ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu izolovaná 40
12. 30 Podvrtnutí lokte 15
12. 31 Bolestivá pronace 10
12. 32 Poranění loketního nervu v úrovni předloktí 40
12. 33 Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí 80
12. 34 Poranění středního nervu v úrovni předloktí 40
12. 35 Přerušení středního nervu v úrovni předloktí 80
12. 36 Poranění vřetenního nervu v úrovni předloktí 30
12. 37 Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí 90
12. 38 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí 10
12. 39 Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni předloktí 20
12. 40 Poranění jiných nervů v úrovni předloktí 10
12. 41 Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí součet bodů příslušných položek z položekl2.32 až 12.40, nejvýše však 200 bodů
12. 42 Poranění velké loketní tepny nebo hluboké žíly v úrovni lokte a předloktí 30 za 1 cévu
12. 43 Poranění ostatních cév v úrovni lokte a předloktí 10 za lcévu
12. 44 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí součet bodů příslušných položek z položek 12.42 až 12.43, nejvýše však 100 bodů
12. 45 Drtivé poranění lokte (měkkých a tvrdých struktur) 150
12. 46 Drtivé poranění předloktí (měkkých a tvrdých struktur) 100
12.47 Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí 250
13. Poranění horní končetiny – v úrovni zápěstí a ruky
13.1 Zhmoždění jednoho prstu ruky bez poškození nehtového lůžka 5
13.2 – s poškozením nehtového lůžka, ztráta nehtu 10
13.3 Zlomenina kosti člunkové bez posunu 45
13.4 – úplná s posunem 60
13.5 – tříštivá 90
13.6 Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova) 80
13.7 Zlomenina jedné záprstní kosti neúplná, abrupce 25
13.8 – úplná bez posunu úlomků 30
13.9 – úplná s posunem úlomků, tříštivá, nitrokloubní 70
13.10 Zlomenina proximálního článku palce a základního nebo středního článku ukazováku bez posunu 25
13.11 – s posunem 30
13.12 – základního a středního článku jiného prstu bez posunu 20
13.13 – s posunem 25
13.14 Zlomenina distálního článku

– palce a ukazováku – bez posunu

20
13.15 – s posunem 25
13.16 – jiného prstu bez posunu 15
13.17 – s posunem 20
13.18 Zlomeniny více článků jednoho prstu – palce a ukazováku bez posunu 30
13.19 – s posunem 35
13.20 – jiného prstu bez posunu 25
13.21 – s posunem 30
13.22 Zlomeniny více článků více prstů na jedné ruce bez posunu 45
13.23 – s posunem 50
13.24 Vymknutí zápěstí 50
13.25 Vymknutí prstu (ruky) včetně mezičlánkových kloubů 20
13.26 Ruptura vazů zápěstí a karpu 30
13․27 Ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky 20
13.28 Podvrtnutí zápěstí 15
13.29 Podvrtnutí prstu ruky 5
13.30 Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky 30
13.31 Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky 60
13.32 Poranění středního nervu v úrovni ruky a zápěstí 30
13.33 Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí 60
13.34 Poranění vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky 10
13.35 Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky 20
13.36 Poranění prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou 10-20
13.37 Přerušení prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou 20-30
13.38 Poranění prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou 5-10
13.39 Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou 10-20
13.40 Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky 30
13.41 Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky 10
13.42 Poranění jiných cév 10
13.43 Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky 40
13.44 Drtivé poranění palce 50
13.45 – jiného prstu ruky 30
13.46 Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 75
13.47 Ztráta palce ruky (částečná, úplná) 60-90
13.48 Ztráta jiného jednotlivého prstu (částečná, úplná) 30-50
13.49 Ztráta končetiny v úrovni zápěstí 150
13.50 Ztráta jiných částí zápěstí a ruky 80
14. Poranění dolní končetiny v oblasti kyčle a stehna
14.1 Zlomenina pouze hlavice stehenní kosti 150
14.2 Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) – zaklíněná 160
14.3 Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) nezaklíněná, s posunem 180
14.4 Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní 90
14.5 Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní 70
14.6 Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní – neúplná 120
14.7 – úplná bez posunu 200
14.8 – úplná s posunem úlomků, tříštivá 250
14.9 Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní – neúplná 100
14. 10 – úplná bez posunu úlomků 200
14.11 – úplná s posunem úlomků 220
14.12 – tříštivá 250
14.13 Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez posunu úlomků 100
14.14 – s posunem úlomků 180
14.15 – tříštivá 250
14.16 Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly bez posunu úlomků 90
14.17 – s posunem úlomků 180
14.18 – tříštivá 250
14.19 Zlomenina jednoho kondylu kosti stehenní bez posunu 90
14.20 – s posunem 120
14.21 Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní (obou kondylů) bez posunu úlomků 150
14.22 – s posunem úlomků 200
14.23 – tříštivá 250
14.24 Izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (rtg vyš. a artroskopie) 60
14.25 Vymknutí kyčle 120
14.26 Podvrtnutí kyčle 40
Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
14. 27 Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna 100
14. 28 Přerušení sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna 140
14. 29 Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna 100
14. 30 Přerušení stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna 120
14. 31 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna 30
14. 32 Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna 40
14. 33 Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna 30
14. 34 Přerušení jiných nervů v úrovni kyčle a stehna 40
14. 35 Poranění stehenní tepny 150
14. 36 Poranění stehenní hluboké žíly 60
14. 37 Poranění ostatních cév v úrovni třísla a stehna 10
14. 38 Poranění svalu a šlachy kyčle – natažení 10
14. 39 – natržení 20
14. 40 – přetržení, odtržení 30
14. 41 Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny – čtyřhlavého svalu – natržení 40
14. 42 – přetržení 70
14. 43 Poranění svalu a šlachy vnitřní svalové skupiny – adduktorů stehna – natažení 10
14. 44 – natržení 20
14. 45 – přetržení, odtržení 30
14. 46 Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny – natažení 10
14. 47 – natržení 20
14. 48 – přetržení, odtržení 30
14. 49 Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna – natažení 10
14. 50 – natržení 15
14.51 – přetržení 20
14.52 Drtivé poranění kyčle (měkkých a tvrdých struktur) 300
14.53 Drtivé poranění stehna (měkkých a tvrdých struktur) 200
14.54 Ztráta končetiny v kyčelním kloubu 400
14.55 Ztráta končetiny v oblasti mezi kyčli a kolenem 300
15. Poranění dolní končetiny v oblasti kolene a bérce
15.1 Zlomenina čéšky bez posunu 35
15.2 – s posunem, tříštivá 70
15.3 – izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na čéšce 30
15.4 Izolovaná zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní 70
15.5 Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní – jednoho kondylu bez posunu úlomků 90
15.6 – jednoho kondylu s posunem úlomků 120
15.7 – obou kondylů bez posunu úlomků 150
15.8 – obou kondylů s posunem úlomků 200
15.9 Odlomení drsnatiny kosti holenní 60
15.10 Zlomenina diafýzy holenní kosti bez posunu úlomků 100
15.11 – s posunem úlomků 150
15.12 – tříštivá 210
15.13 Zlomenina dolního konce holenní kosti – pilonu, bez posunu 60
15.14 – s posunem 150
15.15 – nitrokloubní 200
15.16 – tříštivá nitrokloubní 250
Zlomenina dolního konce kosti holení
15.17 – vnitřní kotník izolovaně – bez posunu 80
15.18 – s posunem 120
15.19 – vnější kotník izolovaně – bez posunu 80
15.20 – s posunem 120
15.21 – zlomenina Weber A (fibula pod úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 100
15.22 – zlomenina Weber B (fibula v úrovni syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 150
15.23 – zlomenina Weber C (fibula nad úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 180
15.24 – zadní hrana holenní kosti izolovaně 100
15.25 – trimaleoolární (Weber B,C+ zadní hrana), luxační 200
15.26 Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) 40
15.27 Vymknutí čéšky 45
15.28 Vymknutí kolena 90
15.29 Podvrtnutí kolena 50
15.30 Čerstvé přerušení chrupavky kolenního kloubu 40
15.31 Poranění vazů kolena – natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního 45
15.32 – natržení zkříženého vazu kolenního 60
15.33 – přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního 80
15.34 – přetržení zkříženého vazu kolenního 80
15.35 Poranění menisku kolena

– vnitřního nebo zevního menisku

70
15.36 – poranění typu „unhappy trias“ (postranní vaz menisku, zkřížený vaz) 150
15.37 Poranění mnohočetných struktur kolena součet bodů příslušných položek z položek 15.27 až 15.36, nejvýše však 250 bodů
15.38 Poranění tibiálního nervu 30
15.39 Přerušení tibiálního nervu 60
15.40 Poranění peroneálního nervu 30
15.41 Přerušení peroneálního nervu 80
15. 42 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce 10
15. 43 Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni bérce 20
15. 44 Přerušení jiných nervů bérce 10
15. 45 Poranění podkolenní tepny 150
15. 46 Poranění hluboké žíly bérce 40
15. 47 Poranění ostatních cév v úrovni bérce 10
15. 48 Poranění Achillovy šlachy – natržení 30
15. 49 Poranění Achillovy šlachy – přetržení 70
15. 50 Poranění svalu bérce nebo jiné šlachy v úrovni bérce (natržení, přetržení) 15-20
15. 51 Drtivé poranění kolena nebo bérce (měkkých a tvrdých struktur) 250
15.52 Ztráta končetiny v úrovni kolena, exartikulace 300
15.53 Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem 270
16. Poranění dolní končetiny v oblasti nohy
16.1 Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtového lůžka 2
16.2 – s poškozením nehtového lůžka 5
16.3 Zlomenina patní kosti bez postižení těla kosti patní (okrajové zlomeniny) 50
16.4 – bez porušení statiky (Bohlerova úhlu) 100
16.5 – s porušením statiky 150
16.6 Zlomenina kosti hlezenní bez posunu osteochondrální 60
16.7 – s posunem 100
16.8 – tříštivá 150
16.9 Zlomenina jiných nártních kostí bez posunu 35
16.10 – s posunem 60
16.11 – tříštivá, luxační 120
16.12 Zlomenina zánártní kosti bez posunu 30
16.13 – s posunem, tříštivá 50
16.14 Zlomenina palce nohy jednoho nebo obou článků – bez posunu 30
16.15 – s posunem, tříštivá 50
16.16 Zlomenina jednoho nebo více článků jiného prstu než palce 15
16.17 Podvrtnutí – hlezenného kloubu 30
16.18 – Chopartova kloubu 20
16.19 – Lisfrankova kloubu 20
16.20 – základního nebo mezičlánkového kloubu palce 5
16.21 – jednoho nebo více prstů nohy 3
16.22 Vymknutí hlezenné kosti 100
16.23 Vymknutí Chopartova kloubu nebo jednotlivých kostí nártu 90
16.24 Vymknutí Lisfrankova kloubu 80
16.25 Vymknutí základního kloubu palce nohy 20
16.26 Vymknutí jednoho prstu mimo palec, jednoho nebo více kloubů 15
16.27 Izolovaná ruptura vazů kotníku a nohy pod ním 70
16.28 Poranění zevního plantárního nervu, vnitřního plantámího nervu, hlubokého lýtkového nervu 30
16.29 Poranění kožního cítivého nervu a jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 20
16.30 Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem 10
16.31 Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem 5
16.32 Poranění jiné cévy nohy 3
16.33 Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 40
16.34 Drtivé poranění hlezna a záprstí 100-130
16.35 Drtivé poranění prstu nohy 40
16.36 Ztráta nohy v úrovni hlezenného kloubu 180
16.37 Ztráta nohy pod úrovní hlezenného kloubu 160
16.38 Ztráta jednoho prstu nohy (kromě palce nohy) 20
16.39 Ztráta palce nohy 50
17. Cizí tělesa
17.1 Cizí těleso v povrchní ráně 5
17.2 Při více drobných cizích tělesech v povrchní ráně nejvýše 25 bodů
17.3 Cizí těleso v hluboké ráně nebo cizí těleso v tělní dutině nebo tělním otvoru, bez potřeby endoskopie nebo operace 20
17.4 Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné endoskopicky 60
17.5 Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné operačně 120
17.6 Vícečetná cizí tělesa v hlubším zanoření do tkáně 20-40
18. Popálení, poleptání a omrzliny
18.1 Popálení nebo poleptání úst a dutiny ústní 60-100
18.2 Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně 150
18.3 – těžkého stupně 400
18.4 Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice těžkého stupně 400 500
18.5 Popálení nebo poleptání hltanu 200
18.6 Poleptání nebo popálení jícnu 300 – 400
Popálení nebo poleptání nebo omrzliny povrchu těla podle rozsahu a stupně postižení I. st. II. st. III. st.
18.7 méně než 0,25 % povrchu těla 0 5 15
18.8 0,25 % – méně než 1 % povrchu těla 5 10 75
18.9 1 % – méně než 5 % povrchu těla 25 50 150
18.10 5 % – méně než 10 % povrchu těla 50 100 300
18.11 10 % – méně než 20 % povrchu těla 100 200 600
18.12 20 % – méně než 30 % povrchu těla 150 300 900
18.13 30 % – méně než 40 % povrchu těla 200 400 1200
18.14 40 % – méně než 50 % povrchu těla 250 500 1500
18.15 50 % – méně než 60 % povrchu těla 300 600 1800
18.16 60 % – méně než 70 % povrchu těla 350 700 2100
18.17 70 % a více povrchu těla 400 800 2400
19. Toxický lokální účinek styku s jedovatými živočichy a rostlinami podle rozsahu 10-30
20. Účinky horka a světla
20.1 Úpal tepelný a sluneční 15
20.2 Mdloba (synkopa) z horka nebo anhydrotické vyčerpání z horka nebo křeče z horka 35
20.3 Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli 35
20.4 Otok (edém) z horka 35
20.5 Jiné účinky horka a světla 15
21. Další poškození zdraví
21.1 Celková sepse, septický stav v důsledku poškození zdraví 200
21.2 Anurie, Crush syndrom 200
21.3 Místní projevy po očkování podle rozsahu (zánět, nekróza) 20-40
21.4 Sérová nemoc 100
21.5 Anafylaktický šok 100
21.6 – s komplikacemi (bezvědomí, zástava dechu nebo oběhu) 250
22. Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm 100-200
Poznámky pod čarou:
2 Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

 

 

 

Další příspěvky

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Naši právníci jsou on-line!
Dobrý den,
Jak Vám můžeme pomoci?