U koho uplatnit nárok na náhradu škody v důsledku krizových opatření

Ve světle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „krizový zákon“), konkrétně § 36 odst. 5 se nárok na áhradu škody uplatňuje písemně u příslušného orgánu krizového řízení. Ve světle událostí posledních měsíců a v souladu s § 5 krizového zákona, by tímto orgánem měla být vláda. Poté dle § 2 bodu 10 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění (dále jen „kompetenční zákon“), je ústředním orgánem státní správy Úřad vlády České republiky. Mohlo by se tak zdát, že adresátem nároku bude Úřad vlády České republiky. Nicméně ve světle judikatury Nejvyššího soudu můžeme dospět k závěru, že příslušným orgánem k uplatnění nároku na náhradu škody bude Ministerstvo vnitra, neboť představuje složku, která ve smyslu § 12 odst. 1 písm. m) kompetenčního zákona představuje ústřední orgán státní správy pro krizové řízení. Domníváme se tedy, že jelikož je volba adresáta žádosti nejednoznačná, bude vhodné zaslat žádosti na oba orgány, tedy na Úřad vlády České republiky i Ministerstvo vnitra.

Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády, Ministerstvo vnitra

Přestože v meziobdobí došlo k vydání mimořádných opatření Ministerstvem zdravotnictví nikoliv na základě § 5 a 6 krizového zákona, jako opatření Vlády, nýbrž na základě § 69 a 80 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), máme za to, že lze uplatnit nárok na náhradu škody dle krizového zákona za celé období. K tomuto závěru dospíváme, neboť máme za to, že mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví naplňují znaky krizových opatření dle § 2 písm. c) krizového zákona, a tedy by se na ně měl aplikovat krizový zákon, respektive náhrada škody podle krizového zákona.

Nad to však v důsledku zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, sp. zn. 14 A 41/2020 došlo u poškozených osob ke vzniku možnosti žádat náhradu škody po dobu platnosti těchto zrušených opatřeních podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu“). Režim uplatnění nároku podle zákona o odpovědnost za škodu se liší od režimu uplatňování podle krizového zákona, tedy je vhodné podat tuto žádost na Ministerstvo zdravotnictví odděleně. V případě odpovědnosti za škodu dle zákona o odpovědnosti za škodu je pak třeba respektovat režim tzv. předběžného uplatnění podle § 14 ve spojení s § 6 tohoto zákona, kdy příslušným orgánem k předběžnému uplatnění nároků bude právě Ministerstvo zdravotnictví, neboť tato opatření vydala.

Z těchto důvodů považujeme za vhodné podat žádost o náhradu škody dle krizového zákona u Ministerstva vnitra a Úřadu vlády ČR za celé rozhodné období a zároveň podat žádost o náhradu škody dle zákona o odpovědnosti za škodu a krizového zákona u Ministerstva zdravotnictví za období, kdy platily později zrušená opatření. Poté v případě, že dojde k zaplacení náhrady škody dle krizového zákona za celé období, postupovat zpětvzetím žádosti o náhradu škodu dle zákona o odpovědnosti za škody.

Další příspěvky

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Potřebujete pomoc?
Dobrý den,
jak Vám můžeme pomoci?