Trvalé následky pracovní úraz

Pokud jste utrpěli v minulosti pracovní úraz a pociťujete následky na zdraví i s časovým odstupem, máte nárok na odškodnění. Řekneme Vám, co jsou trvalé následky, jaká je výše odškodnění za trvalé následky pracovního úrazu, jak a po kom trvalé následky pracovní úraz požadovat a v závěru článku naleznete přílohu č. 3 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, která Vám pomůže při ohodnocení trvalých následků za pracovní úraz.

Obsah článku:

Co jsou to trvalé následky

Trvalé následky neoznačují nic jiného než nenávratné poškození zdraví. Jako trvalý následek si můžeme představit samozřejmě jako ty nejvážnější obtíže, jako ztrátu končetiny, ochrnutí, ale rovněž řekněme méně závažné následky, které ale jsou schopné člověka omezit v osobním, pracovním či společenském životě.

V zákoně však pojmenování trvalé následky nenajdete, když zákonodárce trvalé následky označuje jako ztížení společenského uplatnění. Tento pojem proto používejte v komunikaci se zaměstnavatelem, případně pojišťovnou zaměstnavatele.

Jak na výpočet odškodnění

Odškodnění můžete vypočítat a žádat v okamžiku, kdy je Váš zdravotní stav ustálen. Zpravidla tak bývá zhruba 1 rok po pracovním úrazu. Neplatí to ale vždy. U vážnějších úrazů může být zdravotní stav ustálen po více letech a naopak u méně závažných již po několika měsících.

Výpočet poté musí provést lékař či specializovaný znalec. Konkrétní trvalé následky a bodové ohodnocení naleznete na konci toho článku v příloze č. 3 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Úkolem lékaře či znalce bude podle poškození stanovit seznam položek. Každá z těchto položek je bodově ohodnocena. Body se následně sečtou a vynásobí hodnotou jednoho bodu, tedy částkou 250,- Kč.

Pozor na chyby ve výpočtech! Pokud výpočet nároku necháte na lékaři, nezřídka kdy se stává, že chybí nějaká položka na odškodnění. Doporučujeme Vám nechat posudek překontrolovat nebo nejlépe zadat ohodnocení újmy specializovanému znalci.

Trvalé následky pracovní úraz

Jak a po kom trvalé následky pracovní úraz požadovat

Odškodnění za trvalé následky probíhá standartním způsobem, jako tomu je v případě nároku na náhradu bolestného, nákladů péče a podobně. Tedy svůj nárok musíte uplatit u zaměstnavatele, který celou záležitost nejčastěji předá pojišťovně. Právě u pojišťovny poté může nastat problém, když se pojišťovna rozhodne Váš nárok krátit na základě jejího posudku, který Vám však standardně nikdo neukáže. Jak se proti tomuto bránit? Ozvěte se nám, my Váš případ zdarma posoudíme a navrhneme další postup.

Standartní postup je takový, že zaměstnavatele vyzveme k plnění přípisem, ve kterém podrobně odůvodníme oprávněnost Vašeho nároku na náhradu ztížení společenského uplatnění a v případě, že ani tento krok zaměstnavatele, resp. jeho pojišťovnu nepřesvědčí, obrátíme se Vašim jménem na soud, aby rozhodl. Z naší praxe Vám však můžeme říct, že k rozhodnutí soudu ve většině případů vůbec nedojde, protože jakmile pojišťovny a zaměstnavatelé zjistí, že jste připraven a ochoten své práva bránit, přistoupí k řádnému plnění nároku. Nebojte se proto bránit svá práva.

Příloha č. 3 nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

PoložkaPoškození zdraví Počet bodů
1.Hlava
1.1Ztráta vlasů po skalpaci – úplná 800
1.2Ztráta vlasů po skalpaci – částečná podle rozsahu 250 – 500
1.3Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2 75 – 150
1.4Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu 2 – 10 cm2 210 – 420
1.5Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu větším než 10 cm2 360 – 720
1.6Postkomoční syndrom 400
 Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
1.7– lehké 800
1.8– středně těžké 2000
1.9– těžké 2600
1.10– zvlášť těžké 3000
1.11– úplné, ztráta všech duševních kompetencí 6000
 Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
1.12– lehkého stupně 800
1.13– středně těžkého stupně 1200
1.14– těžkého stupně 1800
1.15– zvláště těžkého stupně 3000
1.16Poúrazová epilepsie podle druhu, závažnosti a frekvence záchvatů 500 – 1000
1.17Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích) 420
1.18Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně 300
1.19Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně 1200
1.20Traumatické postižení trojklanného nervu 500 – 700
 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy
1.21– lehkého stupně 400
1.22– středně těžkého stupně 800
1.23– těžkého stupně 1200
1.24Moková pištěl po poranění spodiny lební (likvorea) 600
1.25Ztráta chuti 1000
1.26Ztráta čichu 1000
1.27Ztráta hrotu nosu 500
1.28Ztráta nosu bez zúžení průduchů 900
1.29Ztráta nosu se zúžením průduchů 1100
1.30Deformace nosu 400
1.31Perforace nosní přepážky 160
  
2.Oko a zrak
2.1Stav po vynětí oka s ohledem na zrakovou ostrost druhého oka 1000 – 2000
 Ztráta čočky u vidoucího oka
2.2– kompenzována artefakií 600
2.3– kompenzována kontaktní čočkou 800
2.4– kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí 1000
2.5– nekompenzovatelná – podle výsledné zrakové ostrosti podle tabulky 1  
 Traumatická porucha postavení očí
2.6– s dvojitým viděním svisle 1200
2.7– s dvojitým viděním vodorovně 800
2.8– s dvojitým viděním jen při určitém pohledu 400
2.9Poruchy zorného pole – podle tabulek 2. a 3.  
 Porušení průchodnosti slzných cest  
2.10– v oblasti horního víčka 100
2.11– v oblasti dolního víčka nebo níže 400
2.12Chybné postavení řas (trichiasa) 200
2.13Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka 200
 Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí
2.14Deformace očnice 360
2.15Deformace víček 340
2.16Deformita oka (mimo změn zornice) 320
2.17Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky 600
2.18Poúrazový lagoftalmus 420
2.19Ptóza horního víčka kryjící zornici 800
  
3.Ucho, sluch a vestibulární ústrojí
3.1Ztráta jednoho boltce 420
3.2Ztráta obou boltců 680
3.3Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový 600
3.4Deformace boltce lehkého stupně 340
3.5Deformace boltce těžkého stupně 700
 Nedoslýchavost jednostranná (včetně opěrkového syndromuWhiplash)
3.6– lehčího až středně těžkého stupně 200 – 400
3.7– těžkého stupně 800
3.8– velmi těžkého stupně 1600
 Nedoslýchavost oboustranná (včetně opěrkového syndromu – Whiplash)
3.9– středně těžkého stupně 800
3.10– těžkého stupně 1600
3.11– velmi těžkého stupně 3000
 Hluchota
3.12– jednostranná praktická nebo úplná (včetně opěrko váho syndromu – Whiplash) 2000
3.13– oboustranná praktická nebo úplná (včetně opěrkového syndromu – Whiplash) 4000 – 6000
3.14– ztráta sluchu druhého ucha do úrovně praktické nebo úplné hluchoty (včetně opěrkového syndromu – Whiplash) 4000
3.15Porucha labyrintu mimo nedoslýchavost a hluchotu, (včetně opěrkového syndromu – Whiplash) 1000
3.16Neurotizující tinitus (včetně opěrkového syndromu – Whiplash) 600
  
4.Chrup, jazyk, krk
4.1Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady) 40
4.2Ztráta více zubů podle postavení a estetického dopadu násobek 40
4.3Odlomení korunkové části jednoho zubu 30
4.4Odlomení korunkové části více zubů násobek 30
4.5Ztráta jazyka úplná 2000
4.6Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi 400
 Poškození hlasu
4.7– částečná ztráta, podle kvality hlasu 800 – 1400
4.8– úplná ztráta (afonie) 3000
4.9– ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) podle tíže poruchy 1000 – 2000
4.10Porucha řeči centrálního původu po úrazu (včetně opěrkového syndromu – Whiplash podle tíže poruchy ) 2000 – 4000
 Zúžení hrtanu
4.11– lehkého stupně 600
4.12– středně těžké 1200
4.13– těžké 2000
4.15Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou 1600
  
5.Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha
 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní
5.1– lehké 300
5.2– středně těžké 600
5.3– těžké 1200
 Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže
5.4– lehké 600
5.5– středně těžké 800
5.6– těžké 1000
 Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, podle rozsahu a tíže
5.7– lehké 1000
5.8– středně těžké 2000
5.9– těžké 3000
 Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti
5.10– lehké 400
5.11– středně těžké 1000
5.12– těžké 2000
5.13– zvlášť těžké poruchy na úrovni NYHA IV 3000
5.14Pištěl jícnu 600
5.15Zúžení jícnu podle tíže poruchy polykání 400 – 800
5.16Porucha polykání centrálního původu (včetně opěrkového syndromu – Whiplash) 1000 – 1200
 Poúrazové omezení hybnosti páteře
5.17– lehké 200
5.18– lehké s příznaky kořenového dráždění 400
5.19– středně těžké 300
5.20– středně těžké s příznaky kořenového dráždění 600
5.21– těžkého stupně 400
5.22– těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění 800
5.23Poúrazová paraparéza 1200
5.24Poúrazová kvadruparéza podle tíže 2000 – 3000
5.25Poúrazová paraplégie 5600
5.26Poúrazová kvadruplegie 6000
5.27Poúrazová hemiparéza podle tíže 1000 – 1600
5.28Poúrazová hemiplegie 5200
5.29Poúrazová monoparéza podle tíže 300 – 600
5.30Poúrazová monoplegie 2800
  
6.Břicho, zažívací orgány, pánev
6.1Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu 500
 Porušení funkce zažívacích orgánů
6.2– lehké 400
6.3– středně těžké 700
6.4– těžké 1100
6.5Ztráta sleziny 600
6.6Sterkorální pištěl podle rozsahu sekrece 1000 – 1400
 Nedomykavost řitních svěračů
6.7– částečná 1500
6.8– úplná 4000
6.9Trvalá stomie 3000
  
7.Močové a pohlavní orgány
7.1Ztráta jedné ledviny 1000
7.2Ztráta obou ledvin 4000
 Porucha močení následkem poranění močových orgánů
7.3– lehkého stupně 300
7.4– středně těžkého stupně 600
7.5– těžká 1500
7.6– úplná 3000
7.7Pištěl močového měchýře nebo močové roury 1400
7.8Počasný zánět močových cest nebo ledvin 1000
7.9Druhotné onemocnění ledvin podle rozsahu poruchy ledvinných funkcí 500 – 1000
7.10Hydrokéla poúrazová 100
7.11Trvalá stomie 3000
7.12Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku 400
 Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu)
7.13– do 49 let 2400
7.14– nad 49 let 1200
7.15Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk podle rozsahu následků 2000 – 2400
7.16Ztráta jednoho prsu u žen 1600
7.17Ztráta obou prsů u žen 2400
7.18Výhřez pochvy a dělohy poúrazový 800
7.19Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin podle rozsahu následků 1200 – 1600
7.20Potrat v důsledku úrazu do nedokončeného 23. týdne gravidity 600
7.21Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24. do dokončeného 36. týdne gravidity 1200
  
8.Horní končetinanedominantnídominantní
8.1Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu, exartikulace40004400
 Ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem
8.2– s pahýlem nevhodným k protěžování36004000
8.3– s pahýlem vhodným k protěžování24002800
8.4Poškození ramene – úplná ztuhlost10001200
 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže)
8.5– lehkého stupně300400
8.6– středního stupně500600
8.7– těžkého stupně700800
8.9Pakloub kosti pažní11001200
8.10Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti9001000
8.11Habituální vykloubení ramene800900
 Nenapravitelné vykloubení
8.12– sternoklavikulárního kloubu600600
8.13– akromioklavikulárního kloubu11001200
 Poškození loketního kloubu
8.14– úplná ztuhlost9001000
8.15– omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně600700
8.16– středního stupně500600
8.17– lehkého stupně400500
 Poškození kloubů radioulnárních
8.18– úplná ztuhlost800900
8.19– omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně700800
8.20– středního stupně600700
8.21– lehkého stupně500600
8.22Pakloub obou kostí předloktí9001000
8.23Pakloub vřetenní kosti600700
8.24Pakloub loketní kosti250600
8.25Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí700800
8.26Viklavý loketní kloub9001000
8.27Ztráta předloktí při Zachovalém loketním kloubu24002600
8.28Ztráta ruky v zápěstí22002400
8.29Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)21002200
8.30Ztráta dvou až čtyř prstů ruky s výjimkou palce20002100
8.31Úplná ztuhlost zápěstí700800
8.32Pakloub člunkové kosti300400
 Omezení pohyblivosti zápěstí
8.33– těžkého stupně až ztuhnutí500600
8.34– středního stupně400500
8.35– lehkého stupně300400
 Ztráta palce
8.36– včetně záprstní kosti13001400
8.37– obou článků11001200
8.38– koncového článku800900
 Ztuhlost mezičlánkového kloubu palce
8.39– úplná700800
8.40– základního kloubu palce600700
8.41– karpometakarpálního kloubu palce800900
8.42– všech kloubů palce11001200
8.43Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině200300
 Porucha úchopové funkce palce
8.44– těžkého stupně9001000
8.45– středního stupně700800
8.46– lehkého stupně500600
 Ztráta ukazováčku
8.47– se záprstní kostí9001000
8.48– všech tří článků700800
8.49– dvou článků500600
8.50– koncového článku300400
 Úplná ztuhlost ukazováku
8.51– všech tří kloubů600700
8.52– dvou kloubů400500
8.53– jednoho kloubu200300
 Porucha úchopové funkce ukazováku
8.54– těžkého stupně700800
8.55– středního stupně500600
8.56– lehkého stupně300400
 Ztráta prstu (III., IV., nebo V.)
8.57– se záprstní kostí500600
8.58– všech tří článků400500
8.59– dvou článků300400
8.60– jednoho článku200300
 Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.)
8.61– všech tří kloubů300400
8.62– dvou kloubů100200
8.63Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.)100100
8.64Obrna pažního nervu (axilárního) podle tíže400 – 800500 – 1000
8.65Obrna vřetenního nervu podle tíže600 – 1200700 – 1400
8.66Obrna středního nervu podle tíže500 – 1000600 – 1200
8.67Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus) podle tíže500 – 1000600 – 1200
8.68Obrna celé pleteně pažní podle tíže1400 – 24001400 – 2800
  
9.Dolní končetina
 Ztráta jedné dolní končetiny v ky čelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem
9.1– s pahýlem nevhodným k protěžování 4000
9.2– s pahýlem vhodným k protěžování 2800
9.3Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze 2400
9.4Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti 1400
 Zkrácení jedné dolní končetiny
9.5– o 2 – 4 cm 200
9.6– o 4 – 6 cm 600
9.7– o 6 a více cm 1000
9.8Deformity stehenní kosti 800
 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu
9.9– úplná ztuhlost 2000
9.10– omezení pohyblivosti těžkého stupně 1600
9.11– středního stupně 1200
9.12– lehkého stupně 800
 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu
9.13– úplná ztuhlost 1600
9.14– omezení pohyblivosti těžkého stupně 1600
9.15– středního stupně 1200
9.16– lehkého stupně 800
  
 Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu
9.17– těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při běžné zátěži) 1000
9.18– středně těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při těžké zátěži) 500
9.19– lehkého stupně (neovlivňuje významně běžný život) 200
9.20Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách 1400
9.21Trvalé následky po poranění měkkého kolena 1400
 Ztráta dolní končetiny v bérci se Zachovalým kolenem
9.22– s pahýlem nevhodným k protěžování 2600
9.23– s pahýlem vhodným k protěžování 2000
 Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem
9.24– s pahýlem nevhodným k protěžování 2800
9.25– s pahýlem vhodným k protěžování 2200
9.26Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce 2000
9.27Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce 1000
9.28Poúrazové deformity kostí bérce 1400
9.29Ztráta nohy v hlezenném kloubu 2000
9.30Ztráta chodidla v Chopartově kloubu 1800
9.31Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu 1400
 Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu
9.32– v příznivém postavení 1200
9.33– v nepříznivém postavení 1600
9.34Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu  
9.35– těžkého stupně 1600
9.36– středního stupně 1200
9.37– lehkého stupně 800
9.38Úplná ztráta pronace a supinace nohy 1000
 Omezení pronace a supinace nohy
9.39– těžkého stupně 600
9.40– středního stupně 400
9.41– lehkého stupně 200
9.42Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu 800
9.43Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna 800
9.44Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy 600
 Ztráta prstů nohy
9.45– všech prstů 1400
9.46– obou článků palce včetně záprstní kosti 1400
9.47– obou článků palce 1200
9.48– koncového článku palce 400
9.49– malíku 300
9.50– II., III. nebo IV. prstu 200
9.51Úplná ztuhlost palce nohy 400
9.52Omezení pohyblivosti palce nohy 200
  
 Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny
9.53– lehkého stupně 600
9.54– středně těžkého stupně 800
9.55– těžkého stupně 1200
9.56Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny 400
9.57Obrna sedacího nervu podle tíže 900 – 1800
9.58Obrna stehenního nervu podle tíže 900 – 1800
9.59Obrna holenního nervu podle tíže 500 – 1000
9.60Obrna lýtkového nervu podle tíže 700 – 1400
  
10.Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech
10.1Rozsáhlé plošné jizvy (minimální rozsah jizvy 10 cm2 200 – 800
10.2Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou nebo nohou (viditelné partie těla) 200 – 800
10.3Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující) 200 – 800
10.4Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin) 1800
  
11.Následná postižení orgánů (například po popáleninovém traumatu, sepsi, Crush syndromu, polékové intoxikaci apod.)
 Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) nebo ledvin podle rozsahu a tíže procesu
11.1– lehkého stupně 1200
11.2– středně těžkého stupně 2400
11.3– těžkého stupně 4000
11.4Chronický atrofický zánět sliznice nosní 400
 Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu podle rozsahu a tíže procesu
11.5– lehkého stupně 1200
11.6– středně těžkého stupně 2400
11.7– těžkého stupně 4000
  
12.Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu
12.1Omezení pohyblivosti po popáleninovém traumatuhodnocení jako v klasifikacích podle odpovídajících položek v části 8. Horní končetina a části 9. Dolní končetina

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.