Trvalé následky pracovní úraz

Příloha č. 3 nařízení vlády 276/2015 Sb.

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

Položka Poškození zdraví Počet bodů
1. Hlava
1.1 Ztráta vlasů po skalpaci – úplná 800
1.2 Ztráta vlasů po skalpaci – částečná podle rozsahu 250 – 500
1.3 Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2 75 – 150
1.4 Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu 2 – 10 cm2 210 – 420
1.5 Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu větším než 10 cm2 360 – 720
1.6 Postkomoční syndrom 400
Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
1.7 – lehké 800
1.8 – středně těžké 2000
1.9 – těžké 2600
1.10 – zvlášť těžké 3000
1.11 – úplné, ztráta všech duševních kompetencí 6000
Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
1.12 – lehkého stupně 800
1.13 – středně těžkého stupně 1200
1.14 – těžkého stupně 1800
1.15 – zvláště těžkého stupně 3000
1.16 Poúrazová epilepsie podle druhu, závažnosti a frekvence záchvatů 500 – 1000
1.17 Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích) 420
1.18 Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně 300
1.19 Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně 1200
1.20 Traumatické postižení trojklanného nervu 500 – 700
Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy
1.21 – lehkého stupně 400
1.22 – středně těžkého stupně 800
1.23 – těžkého stupně 1200
1.24 Moková pištěl po poranění spodiny lební (likvorea) 600
1.25 Ztráta chuti 1000
1.26 Ztráta čichu 1000
1.27 Ztráta hrotu nosu 500
1.28 Ztráta nosu bez zúžení průduchů 900
1.29 Ztráta nosu se zúžením průduchů 1100
1.30 Deformace nosu 400
1.31 Perforace nosní přepážky 160
2. Oko a zrak
2.1 Stav po vynětí oka s ohledem na zrakovou ostrost druhého oka 1000 – 2000
Ztráta čočky u vidoucího oka
2.2 – kompenzována artefakií 600
2.3 – kompenzována kontaktní čočkou 800
2.4 – kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí 1000
2.5 – nekompenzovatelná – podle výsledné zrakové ostrosti podle tabulky 1
Traumatická porucha postavení očí
2.6 – s dvojitým viděním svisle 1200
2.7 – s dvojitým viděním vodorovně 800
2.8 – s dvojitým viděním jen při určitém pohledu 400
2.9 Poruchy zorného pole – podle tabulek 2. a 3.
Porušení průchodnosti slzných cest
2.10 – v oblasti horního víčka 100
2.11 – v oblasti dolního víčka nebo níže 400
2.12 Chybné postavení řas (trichiasa) 200
2.13 Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka 200
Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí
2.14 Deformace očnice 360
2.15 Deformace víček 340
2.16 Deformita oka (mimo změn zornice) 320
2.17 Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky 600
2.18 Poúrazový lagoftalmus 420
2.19 Ptóza horního víčka kryjící zornici 800
3. Ucho, sluch a vestibulární ústrojí
3.1 Ztráta jednoho boltce 420
3.2 Ztráta obou boltců 680
3.3 Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový 600
3.4 Deformace boltce lehkého stupně 340
3.5 Deformace boltce těžkého stupně 700
Nedoslýchavost jednostranná (včetně opěrkového syndromuWhiplash)
3.6 – lehčího až středně těžkého stupně 200 – 400
3.7 – těžkého stupně 800
3.8 – velmi těžkého stupně 1600
Nedoslýchavost oboustranná (včetně opěrkového syndromu – Whiplash)
3.9 – středně těžkého stupně 800
3.10 – těžkého stupně 1600
3.11 – velmi těžkého stupně 3000
Hluchota
3.12 – jednostranná praktická nebo úplná (včetně opěrko váho syndromu – Whiplash) 2000
3.13 – oboustranná praktická nebo úplná (včetně opěrkového syndromu – Whiplash) 4000 – 6000
3.14 – ztráta sluchu druhého ucha do úrovně praktické nebo úplné hluchoty (včetně opěrkového syndromu – Whiplash) 4000
3.15 Porucha labyrintu mimo nedoslýchavost a hluchotu, (včetně opěrkového syndromu – Whiplash) 1000
3.16 Neurotizující tinitus (včetně opěrkového syndromu – Whiplash) 600
4. Chrup, jazyk, krk
4.1 Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady) 40
4.2 Ztráta více zubů podle postavení a estetického dopadu násobek 40
4.3 Odlomení korunkové části jednoho zubu 30
4.4 Odlomení korunkové části více zubů násobek 30
4.5 Ztráta jazyka úplná 2000
4.6 Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi 400
Poškození hlasu
4.7 – částečná ztráta, podle kvality hlasu 800 – 1400
4.8 – úplná ztráta (afonie) 3000
4.9 – ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) podle tíže poruchy 1000 – 2000
4.10 Porucha řeči centrálního původu po úrazu (včetně opěrkového syndromu – Whiplash podle tíže poruchy ) 2000 – 4000
Zúžení hrtanu
4.11 – lehkého stupně 600
4.12 – středně těžké 1200
4.13 – těžké 2000
4.15 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou 1600
5. Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha
Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní
5.1 – lehké 300
5.2 – středně těžké 600
5.3 – těžké 1200
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže
5.4 – lehké 600
5.5 – středně těžké 800
5.6 – těžké 1000
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, podle rozsahu a tíže
5.7 – lehké 1000
5.8 – středně těžké 2000
5.9 – těžké 3000
Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti
5.10 – lehké 400
5.11 – středně těžké 1000
5.12 – těžké 2000
5.13 – zvlášť těžké poruchy na úrovni NYHA IV 3000
5.14 Pištěl jícnu 600
5.15 Zúžení jícnu podle tíže poruchy polykání 400 – 800
5.16 Porucha polykání centrálního původu (včetně opěrkového syndromu – Whiplash) 1000 – 1200
Poúrazové omezení hybnosti páteře
5.17 – lehké 200
5.18 – lehké s příznaky kořenového dráždění 400
5.19 – středně těžké 300
5.20 – středně těžké s příznaky kořenového dráždění 600
5.21 – těžkého stupně 400
5.22 – těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění 800
5.23 Poúrazová paraparéza 1200
5.24 Poúrazová kvadruparéza podle tíže 2000 – 3000
5.25 Poúrazová paraplégie 5600
5.26 Poúrazová kvadruplegie 6000
5.27 Poúrazová hemiparéza podle tíže 1000 – 1600
5.28 Poúrazová hemiplegie 5200
5.29 Poúrazová monoparéza podle tíže 300 – 600
5.30 Poúrazová monoplegie 2800
6. Břicho, zažívací orgány, pánev
6.1 Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu 500
Porušení funkce zažívacích orgánů
6.2 – lehké 400
6.3 – středně těžké 700
6.4 – těžké 1100
6.5 Ztráta sleziny 600
6.6 Sterkorální pištěl podle rozsahu sekrece 1000 – 1400
Nedomykavost řitních svěračů
6.7 – částečná 1500
6.8 – úplná 4000
6.9 Trvalá stomie 3000
7. Močové a pohlavní orgány
7.1 Ztráta jedné ledviny 1000
7.2 Ztráta obou ledvin 4000
Porucha močení následkem poranění močových orgánů
7.3 – lehkého stupně 300
7.4 – středně těžkého stupně 600
7.5 – těžká 1500
7.6 – úplná 3000
7.7 Pištěl močového měchýře nebo močové roury 1400
7.8 Počasný zánět močových cest nebo ledvin 1000
7.9 Druhotné onemocnění ledvin podle rozsahu poruchy ledvinných funkcí 500 – 1000
7.10 Hydrokéla poúrazová 100
7.11 Trvalá stomie 3000
7.12 Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku 400
Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu)
7.13 – do 49 let 2400
7.14 – nad 49 let 1200
7.15 Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk podle rozsahu následků 2000 – 2400
7.16 Ztráta jednoho prsu u žen 1600
7.17 Ztráta obou prsů u žen 2400
7.18 Výhřez pochvy a dělohy poúrazový 800
7.19 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin podle rozsahu následků 1200 – 1600
7.20 Potrat v důsledku úrazu do nedokončeného 23. týdne gravidity 600
7.21 Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24. do dokončeného 36. týdne gravidity 1200
8. Horní končetina nedominantní dominantní
8.1 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu, exartikulace 4000 4400
Ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem
8.2 – s pahýlem nevhodným k protěžování 3600 4000
8.3 – s pahýlem vhodným k protěžování 2400 2800
8.4 Poškození ramene – úplná ztuhlost 1000 1200
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže)
8.5 – lehkého stupně 300 400
8.6 – středního stupně 500 600
8.7 – těžkého stupně 700 800
8.9 Pakloub kosti pažní 1100 1200
8.10 Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti 900 1000
8.11 Habituální vykloubení ramene 800 900
Nenapravitelné vykloubení
8.12 – sternoklavikulárního kloubu 600 600
8.13 – akromioklavikulárního kloubu 1100 1200
Poškození loketního kloubu
8.14 – úplná ztuhlost 900 1000
8.15 – omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně 600 700
8.16 – středního stupně 500 600
8.17 – lehkého stupně 400 500
Poškození kloubů radioulnárních
8.18 – úplná ztuhlost 800 900
8.19 – omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně 700 800
8.20 – středního stupně 600 700
8.21 – lehkého stupně 500 600
8.22 Pakloub obou kostí předloktí 900 1000
8.23 Pakloub vřetenní kosti 600 700
8.24 Pakloub loketní kosti 250 600
8.25 Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí 700 800
8.26 Viklavý loketní kloub 900 1000
8.27 Ztráta předloktí při Zachovalém loketním kloubu 2400 2600
8.28 Ztráta ruky v zápěstí 2200 2400
8.29 Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí) 2100 2200
8.30 Ztráta dvou až čtyř prstů ruky s výjimkou palce 2000 2100
8.31 Úplná ztuhlost zápěstí 700 800
8.32 Pakloub člunkové kosti 300 400
Omezení pohyblivosti zápěstí
8.33 – těžkého stupně až ztuhnutí 500 600
8.34 – středního stupně 400 500
8.35 – lehkého stupně 300 400
Ztráta palce
8.36 – včetně záprstní kosti 1300 1400
8.37 – obou článků 1100 1200
8.38 – koncového článku 800 900
Ztuhlost mezičlánkového kloubu palce
8.39 – úplná 700 800
8.40 – základního kloubu palce 600 700
8.41 – karpometakarpálního kloubu palce 800 900
8.42 – všech kloubů palce 1100 1200
8.43 Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině 200 300
Porucha úchopové funkce palce
8.44 – těžkého stupně 900 1000
8.45 – středního stupně 700 800
8.46 – lehkého stupně 500 600
Ztráta ukazováčku
8.47 – se záprstní kostí 900 1000
8.48 – všech tří článků 700 800
8.49 – dvou článků 500 600
8.50 – koncového článku 300 400
Úplná ztuhlost ukazováku
8.51 – všech tří kloubů 600 700
8.52 – dvou kloubů 400 500
8.53 – jednoho kloubu 200 300
Porucha úchopové funkce ukazováku
8.54 – těžkého stupně 700 800
8.55 – středního stupně 500 600
8.56 – lehkého stupně 300 400
Ztráta prstu (III., IV., nebo V.)
8.57 – se záprstní kostí 500 600
8.58 – všech tří článků 400 500
8.59 – dvou článků 300 400
8.60 – jednoho článku 200 300
Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.)
8.61 – všech tří kloubů 300 400
8.62 – dvou kloubů 100 200
8.63 Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.) 100 100
8.64 Obrna pažního nervu (axilárního) podle tíže 400 – 800 500 – 1000
8.65 Obrna vřetenního nervu podle tíže 600 – 1200 700 – 1400
8.66 Obrna středního nervu podle tíže 500 – 1000 600 – 1200
8.67 Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus) podle tíže 500 – 1000 600 – 1200
8.68 Obrna celé pleteně pažní podle tíže 1400 – 2400 1400 – 2800
9. Dolní končetina
Ztráta jedné dolní končetiny v ky čelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem
9.1 – s pahýlem nevhodným k protěžování 4000
9.2 – s pahýlem vhodným k protěžování 2800
9.3 Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze 2400
9.4 Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti 1400
Zkrácení jedné dolní končetiny
9.5 – o 2 – 4 cm 200
9.6 – o 4 – 6 cm 600
9.7 – o 6 a více cm 1000
9.8 Deformity stehenní kosti 800
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu
9.9 – úplná ztuhlost 2000
9.10 – omezení pohyblivosti těžkého stupně 1600
9.11 – středního stupně 1200
9.12 – lehkého stupně 800
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu
9.13 – úplná ztuhlost 1600
9.14 – omezení pohyblivosti těžkého stupně 1600
9.15 – středního stupně 1200
9.16 – lehkého stupně 800
Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu
9.17 – těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při běžné zátěži) 1000
9.18 – středně těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při těžké zátěži) 500
9.19 – lehkého stupně (neovlivňuje významně běžný život) 200
9.20 Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách 1400
9.21 Trvalé následky po poranění měkkého kolena 1400
Ztráta dolní končetiny v bérci se Zachovalým kolenem
9.22 – s pahýlem nevhodným k protěžování 2600
9.23 – s pahýlem vhodným k protěžování 2000
Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem
9.24 – s pahýlem nevhodným k protěžování 2800
9.25 – s pahýlem vhodným k protěžování 2200
9.26 Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce 2000
9.27 Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce 1000
9.28 Poúrazové deformity kostí bérce 1400
9.29 Ztráta nohy v hlezenném kloubu 2000
9.30 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu 1800
9.31 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu 1400
Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu
9.32 – v příznivém postavení 1200
9.33 – v nepříznivém postavení 1600
9.34 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu
9.35 – těžkého stupně 1600
9.36 – středního stupně 1200
9.37 – lehkého stupně 800
9.38 Úplná ztráta pronace a supinace nohy 1000
Omezení pronace a supinace nohy
9.39 – těžkého stupně 600
9.40 – středního stupně 400
9.41 – lehkého stupně 200
9.42 Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu 800
9.43 Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna 800
9.44 Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy 600
Ztráta prstů nohy
9.45 – všech prstů 1400
9.46 – obou článků palce včetně záprstní kosti 1400
9.47 – obou článků palce 1200
9.48 – koncového článku palce 400
9.49 – malíku 300
9.50 – II., III. nebo IV. prstu 200
9.51 Úplná ztuhlost palce nohy 400
9.52 Omezení pohyblivosti palce nohy 200
Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny
9.53 – lehkého stupně 600
9.54 – středně těžkého stupně 800
9.55 – těžkého stupně 1200
9.56 Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny 400
9.57 Obrna sedacího nervu podle tíže 900 – 1800
9.58 Obrna stehenního nervu podle tíže 900 – 1800
9.59 Obrna holenního nervu podle tíže 500 – 1000
9.60 Obrna lýtkového nervu podle tíže 700 – 1400
10. Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech
10.1 Rozsáhlé plošné jizvy (minimální rozsah jizvy 10 cm2 200 – 800
10.2 Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou nebo nohou (viditelné partie těla) 200 – 800
10.3 Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující) 200 – 800
10.4 Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin) 1800
11. Následná postižení orgánů (například po popáleninovém traumatu, sepsi, Crush syndromu, polékové intoxikaci apod.)
Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) nebo ledvin podle rozsahu a tíže procesu
11.1 – lehkého stupně 1200
11.2 – středně těžkého stupně 2400
11.3 – těžkého stupně 4000
11.4 Chronický atrofický zánět sliznice nosní 400
Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu podle rozsahu a tíže procesu
11.5 – lehkého stupně 1200
11.6 – středně těžkého stupně 2400
11.7 – těžkého stupně 4000
12. Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu
12.1 Omezení pohyblivosti po popáleninovém traumatu hodnocení jako v klasifikacích podle odpovídajících položek v části 8. Horní končetina a části 9. Dolní končetina

Další příspěvky

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Potřebujete pomoc?
Dobrý den,
jak Vám můžeme pomoci?