Právní poradna

Nabízíme Vám právní zastoupení po celé řízení. Veškerá právní jednání s viníkem, Policií, soudy či pojišťovnami poté činí výhradně advokát. Poskytneme Vám odpovědi na Vaše otázky, dáme instrukce, jak budeme společně postupovat a budeme Vám ve všem nápomocní.

Žádné platby předem. Naše odměna je s Vámi předem dohodnuta podílem z vymožené náhrady škody. Tedy do okamžiku, než Vám bude nahrazena újma, nic neplatíte.

Jelikož jsme přímo zainteresováni na výši odškodněné částky, uděláme vše pro to, aby odškodné bylo co nejvyšší.

V případě, že pro Vás stanovení odměny podílem není potřebné nebo chtěné, když se ku příkladu nenacházíte v tíživé finanční situaci, je možné sjednat odměnu formou hodinové sazby či sazby za jednotlivé úkony. 

Obecně je zákonem stanovená povinnost hlásit každý pracovní úraz, jež se Vám či Vašim kolegům stal. Ostatně je i povinností zaměstnavatele vést knihu úrazů, zaznamenávat každý pracovní úraz nejdéle do 5 dní ode dne, kdy se o něm dozví a případně jej i hlásit příslušným institucím pod rizikem pokuty.

Pokud by se Vám však stal pracovní úraz a vy jej nenahlásili, nejedná se o nutnou podmínku, bez níž nelze požadovat odškodnění za pracovní úraz, neboť záznam o úraze představuje pouze důkazní prostředek. Pokud jste tedy neohlásili a nesepsali se zaměstnavatelem záznam o pracovním úrazu, dostáváte se sice do částečně horší důkazní pozice, zejména pokud se pracovní úraz stal před delší dobou, nicméně pokud máte například svědky či jiné důkazy, případně lékařské zprávy, které souvisejí s předmětným úrazem, máte stále možnost se domoci svého nároku na odškodnění za pracovní úraz od zaměstnavatele.

V takovém případě se na nás neváhejte obrátit, probereme další postup, rizika a zajistíme řádné uplatnění Vašich práv.

Zákon nechává plně v kompetenci zaměstnavatele zhodnocení skutečnosti, zda se jedná o pracovní úraz nebo ne. To však neznamená, že se zaměstnavatel může zprostit svých povinností pouze s odkazem, že Váš úraz není pracovní. Naopak je mu stanovena povinnost, že musí každý pracovní úraz řádně vyšetřit, učinit závěry a odstranit případná rizika v práci.

Pokud se Vám tedy stane pracovní úraz a zaměstnavatel se k celé situaci postaví zamítavě, neotálejte a obraťte se na nás, odborníky. Z naší praxe totiž tyto situace známe a dobře víme, že zaměstnavatel bude činit konkrétní kroky pro to, aby nemusel škodu nahradit. Je poté na Vás, zda si necháte takové jednání líbit nebo se proti němu postavíte.

Pro stanovení výše hodnoty bodu bolestného je třeba nejprve rozlišit, zda je důvodem pro výpočet bolestného pracovní či jiný úraz. Pro pracovní úrazy je nařízením vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, stanovena výše jednoho bodu na 250,- Kč. Takto stanovená hodnota jednoho bodu, tedy 250,- Kč, je stálá již od roku 2015 a počítá se s ní i v případech úrazů na základní, střední nebo vysoké škole.

Nejedná-li se o pracovní úraz či úraz ve škole, hodnota bodu se mění každým rokem, v souladu s metodikou Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Podle této metodiky se doporučuje hodnotu bodu odvozovat od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející. Průměrná mzda za rok 2021 činila 37.839,- Kč, tj. vznikla-li bolest v roce 2022, činí hodnota jednoho bodu bolestného 378,39 Kč. Více informací a současně hodnoty bodu bolestného v jednotlivých letech naleznete v tomto článku.

Pokud Vaše dítě navštěvuje základní, střední či vysokou školu, řídí se odpovědnost za škodu vzniklou při vyučování zákoníkem práce. Současně se školním úrazem rozumí poměrně široká paleta úrazů. Jedná se především o úrazy spojené s výukou, typicky úrazy vzniklé při výuce tělesné výchovy. Dále o úrazy vzniklé na exkurzích nebo lyžařských výcvicích. Zákon však uvádí, že obdobně jako v případě běžných zaměstnanců ani žáci a studenti nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla při cestě do školy a zpět.

Pokud se tedy Vašemu dítěti stal úraz, je třeba tuto skutečnost ohlásit ve škole, která o něm musí učinit záznam do knihy úrazu. V knize úrazů musí být evidovány všechny úrazy, jež se staly dětem v rámci výuky či na akcích pořádaných školou.

K uplatnění nároku Vám musíme doporučit navštívit lékaře. Ten poté vystaví zprávu s bodovým ohodnocením bolestného. Tuto zprávu předejte škole, která již zařídí zbytek, tj. předá informace o úraze ke své pojišťovně.

Pokud by škola nebyla pojištěna, bude řešit záležitost sama.

V případě, že škola odmítá povinnost nahradit vzniklou újmu, neváhejte se na nás obrátit.

Výpočet výše bolestného je poměrně složitá a komplexní problematika, nehledě na dvojkolejnost, když se rozlišují pracovní a ostatní případy.

Zjednodušeně však lze říct, že bolestné představuje částku za jeden bod vynásobenou počtem bodů. Například při pracovním úraze, kdy by lékař stanovil poškození zdraví odpovídající 100 bodům, vynásobilo by se těchto 100 bodů částkou 250,- Kč, jakožto hodnotou jednoho bodu. Výsledná částka by poté byla 25.000,- Kč za utrpěné bolestné.

Pro bodové ohodnocení Vašeho zranění je třeba rozlišovat mezi dvěma situacemi, a to, zda došlo ke zranění v práci a jedná se tak o pracovní úraz či nikoliv.

Pokud jde o úraz mající původ při výkonu pracovní činnosti, budou se pro jednotlivá zranění využívat přílohy k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ze které advokáti, lékaři či znalci vycházejí při bodovém hodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem.

Oproti tomuto se v případě nepracovních úrazů vychází z metodiky Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, kde k jednotlivým lékařským diagnózám je přiřazena bodová hodnota.

Obecně lze ale shrnout, že laikem stanovená výše bodového ohodnocení může být jiná a má spíše orientační povahu, než v případě posouzení lékařem či soudním znalcem. 

Pro Vaše zhodnocení můžete využít kalkulačku na naší stránce.

Důvody, které pojišťovny pro svá krácení uvádí je hned několik. Musíme však poznamenat, že v řadě případů nejsou tyto důvody v souladu s právními předpisy či uzavřenou smlouvou. Nenechte se proto odradit prvotním postupem pojišťovny.

Často tak bývá například u dopravních nehod, kdy se pojišťovny snaží prokázat spoluvinu na nehodě, za níž však poškozená strana vůbec nemohla. Nebo typicky v případech pracovních úrazů, kdy je pro změnu tvrzeno porušení bezpečnosti práce, ačkoliv tato skutečnost nebyla řádně prokázána, nebo tak pojišťovna činí na základě informací od zaměstnavatele, který se snaží částečně zbavit odpovědnosti za vzniklou újmu.

V případě, kdy takto pojišťovna činí, aniž by k tomu měla relevantní důvod, jež by ji k tomu opravňoval, snaží se tímto pouze vyhnout plnění, na které máte nárok. Nebojte se tedy znovu pojišťovnu vyzvat k plnění, případně se poradit o dalším postupu s námi, aby Vám bylo řádně vyplaceno vše, na co máte nárok.

Nestává se zřídka, že pojišťovna se snaží zcela vyhnout plnění, které oprávněné osoby po pojišťovně požadují.

Nejprve je důležité se podívat do pojistných podmínek, s nimiž jste souhlasili během uzavíraní pojistné smlouvy. Často v těchto pojistných podmínkách bývají výluky, kdy při jejich naplnění máte nárok na pojistné plnění ve krácené podobě, nebo v horším případě vůbec. Je tedy vhodné si před uzavřením každé pojistné smlouvy alespoň zhruba pročíst podmínky, které nemusí být vždy výhodné.

Pokud jste však prošli pojistné podmínky, ale nenašli žádný důvod, proč by mohla pojišťovna plnění odmítnout a zároveň stále odmítá plnit, neváhejte se poradit s námi na dalším postupu.

Jiná situace nastává v případě zákonného pojištění, typicky pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (lépe známé jako tzv. povinné ručení). V těchto případech je totiž lepší se rovnou obrátit na odborníky pro řádné vymožení svých nároků.

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody způsobené řidičem jiného vozidla, je povinnou především pojišťovna, u níž má provozovatel vozidla uzavřenou pojistnou smlouvu. Uzavřená pojistná smlouva pro odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidla (lépe známé jako tzv. povinné ručení) Vás poté opravňuje požadovat náhradu škody po pojišťovně, s níž provozovatel auta pojistnou smlouvu uzavřel.

Pokud by nastala situace, že nebylo auto viníka nehody pojištěno, můžete se obrátit na Českou kancelář pojistitelů, která vám škodu nahradí buďto z garančního fondu, nebo předá Váš případ některé z pojišťoven, s níž poté budete své nároky řešit obdobně, jako by bylo auto viníka pojištěno.

Pokud by došlo k nehodě se zahraničním vozem, kdy by byla odpovědná druhá strana, můžete jednak zjistit, u které zahraniční pojišťovací společnosti je auto pojištěno a přes tuto zjistit jejího partnera pro řešení Vašeho nároku na území ČR, nebo se rovnou obrátit na Českou kancelář pojistitelů, jenž Vám s tímto krokem pomůže, případně nahradí škodu, pokud by auto viníka nebylo poškozeno.

Již samotná operace není příjemným zážitkem a za situace, kdy navíc dojde k pochybení ze strany lékaře či obecně zdravotnického personálu, může dojít dokonce i ke zhoršení zdravotního stavu, než tomu bylo před operací. Ačkoliv jsme všichni pouze lidé, je možné se domáhat z takto nepovedené operace, při níž došlo ke zhoršení zdravotního stavu, náhrady újmy.

Pokud tedy došlo ke zhoršení zdravotního stavu v důsledku operace ve zdravotnickém zařízení, můžete po tomto zdravotním zařízení požadovat náhradu újmy, tj. zejména bolestné, ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady, typicky cestovné k lékaři či na rehabilitace, ošetřovné, prostředky vynaložené na léky a zdravotní pomůcky, případně přestavbu bytu u vážnějších následků, ale též i náhradu za ztrátu na výdělku.

S ohledem na složitost problematiky nicméně doporučujeme obrátit se na odborníky, aby Vám pomohli s řádným vyčíslením a uplatněním všech Vašich nároků, a to ať mimosoudní cestou, nebo prostřednictvím soudu.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.