Další nároky

Ve světe práva není vždy vše tak přímočaré, jak se na první pohled může zdát. Na našich stránkách představujeme základní nároky a odškodnění, které poškození mají. Paleta nároků je však daleko barevnější. Níže Vám tedy představíme další nároky, které Vám mohou vzniknout jako poškozenému.

Duševní útrapy

Stane-li se Vám či Vaší osobě blízké vážný úraz či v nejhorším případě dojde k úmrtí Vašeho blízkého a vy zažíváte tíživé pocity s tím související, bude Vám tato nemajetková újma nahrazena z titulu nároku na náhradu další nemajetkové újmy, duševních útrap.

Duševní útrapy se mohou vymezit jako vnitřní tíživé či mučivé pocity ku příkladu strach, utrpení, smutek, znepokojení, pocit ponížení atd.

Jedná se kupříkladu o situace, kdy dojde k usmrcení osoby při dopravní nehodě a tato skutečnost v pozůstalých vyvolá pocity těžkého zármutku, deprese, případně až rozvoj duševní poruchy. Osobám, které poté pociťují ono neštěstí nejvážněji, typicky blízcí rodinní příslušníci či partneři, mají právo po škůdci požadovat náhradu.

Náklady znaleckého posudku

Při snaze řádně ohodnotit bolestné, případně trvalé následky v podobě ztížení společenského uplatnění, se poškození mnohdy neobejdou bez znaleckého posudku. Tyto znalecké posudky vypracovávají soudní znalci – lékaři zapsaní do veřejného seznamu.

Cena znaleckého posudku se pohybuje ve výši několik tisíc korun českých. Poškození se však nemusí bát, neboť částku zaplacenou za znalecký posudek mohou požadovat uhradit po škůdci, pojišťovně.

V naší praxi rovněž nabízíme klientům v případě tíživé finanční situace úhradu posudku do doby, než jim jsou náklady škůdcem uhrazeny.

Náklady pohřbu

Bohužel i tento nárok může osobám blízkým v souvislosti s předmětnou událostí vzniknout. Nicméně příznivou zprávou pro pozůstalé je, že zákon přiznává nárok požadovat náklady pohřbu po škůdci.

Věcná škoda

V praxi často poškození opomíjejí uplatnit u škůdce či pojišťovny věcnou škodu, která jim vznikla. Typicky jde o zničený oděv, mobilní telefon, ale i škodu na vozidle atd.

Pokud si nevíte rady s vyčíslením či výčtem věcné škody, neváhejte se na nás obrátit.

Náklady vynaložené při poranění zvířete

I tyto náklady žádejte po škůdci uhradit. Pamatujte však, že náklady musí být vynaloženy účelně. Zároveň zákon přímo stanoví, že náklady spojené s péči o zdraví zvířete nejsou neúčelné, i když podstatně převyšují cenu zvířete v okamžiku, kdy by tyto náklady vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného.

Úroky z prodlení

Uplatnili jste řádně své nároky a škůdce a on odmítl plnit? V případě, že nárok uplatníte již u soudu, nezapomeňte vyčíslit úroky z prodlení.

Odškodnění za pomluvu, zásah do osobnostních práv

V životě se může stát, že se potkáte s lidmi, kteří Vám nepřejí Vaše úspěchy, nebo Vás přímo chtějí zesměšnit, urazit či ponížit.

V takových případech Vám dost pravděpodobně bude zasaženo do Vašich osobnostních práv, a to zejména do osobní cti, dobré pověsti a dobrého jména. Sankcí takového jednání je povinnost osoby Vám nahradit nemajetkovou újmu.

Zároveň se tímto jednáním může osoba dopustit přestupků, případně trestného činu.

Náklady na výživu pozůstalých

Pokud dojde k usmrcení osoby, je škůdce povinen hradit náklady na výživu pozůstalých, kterým ke dni své smrti zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu.

Výše nároku odpovídá rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu a tím, co by zemřelý mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by nedošlo k jeho úmrtí.

Tento nárok může být pozůstalým nahrazen i jednorázově tzv. odbytným.

Nároky z bezdůvodného obohacení

Bezdůvodné obohacení velmi obecně vzniká, pokud se osoba obohatí na úkor jiného, a to mimo závazkový vztah.

Následkem bezdůvodného obohacení je především povinnost obohaceného získané obohacení vydat osobě, na jejíž úkor bylo získáno. Nejde však o jediný následek jednání osoby.  

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.