Odškodnění pracovního úrazu

Stal se Vám v práci úraz? Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt, které zaměstnanci vznikly nezávisle na jeho vůli, krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivu. K pracovnímu úrazu musí dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. V takovém případě máte právo na odškodnění pracovního úrazu zaměstnavatelem. Na co vše máte nárok a jak postupovat se dozvíte v našem článku.

Nedílnou součást života každého z nás tvoří práce. Stejně tak je naneštěstí nedílnou součástí při výkonu práce riziko vzniku pracovního úrazu. Ostatně lze říct, že snad každý se někdy stal svědkem pracovního úrazu, nebo se jemu samému pracovní úraz stal.

Obsah článku:

Pracovní úraz a co dělat

Pracovní úraz je poškození zdraví, případně smrt zaměstnance, ke kterému dojde při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. O pracovní úraz jde pouze v případě, že vznikne nezávisle na vůli zaměstnance, krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů. Úraz může vzniknout například zakopnutím, spadnutím, zachycením části oděvů ve stroji atd. Naopak jako pracovní úraz ve většině případů nebude vyhodnocen úraz, který vznikne v důsledku srdeční slabosti, omdlení. I v těchto případech se však na nás obraťte s žádostí o bezplatné posouzení. Může se totiž stát, že Vaše zdravotní obtíže mají původ v pracovní činnosti, a úraz bude vyhodnocen jako pracovní.

Pokud dojde k pracovnímu úrazu, je nutné ihned po vzniku úraz ohlásit zaměstnavateli, nadřízenému zaměstnanci. Následně je potřeba sepsat o tomto úrazu záznam do knihy úrazů, jež vede zaměstnavatel. Bez zápisu do knihy úrazů sice lze po zaměstnavateli požadovat následně odškodné, nicméně důkazní pozice máte silnější ve chvíli, kdy je sepsán záznam o úraze u zaměstnavatele. Pokud záznam o úraze nebyl sepsán, kontaktujte nás a my Vám poradíme, jak dále postupovat.

Zápis úrazů a vedení knihy úrazů je nicméně též jednou z povinností zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel odmítne úraz zapsat do knihy úrazů, může mu být uložena pokuta do výše 1.000.000,- Kč.

Pokud byli přítomni pracovnímu úrazu též svědci, trvejte na jejich zaznamenání. Více se dozvíte na našich stránkách v článku Hlášení pracovního úrazu.

Odškodnění pracovního úrazu

Zaměstnavatel má povinnost odškodnit pracovní úraz. Konkrétně má zaměstnanec nárok na:

  • náhradu bolestného,
  • náhradu ztráty na výdělku,
  • náhradu účelně vynaložených nákladů,
  • náhradu za ztížení společenského uplatnění,
  • věcnou škodu.

Náhrada bolestného

Bolestné je jednorázová částka, jejíž cílem je vyvážit bolest vzniklou při pracovním úrazu nebo při jeho léčbě. Při stanovení náhrady bolestného nezapomínejte na operace a jiné invazivní zákroky.

Náhrada bolestného za pracovní úraz se stanoví jako násobek bodového ohodnocení daného úrazu a hodnoty bodu bolestného. Pro určení výše bolestného je potřeba lékařský posudek, který stanoví bodové ohodnocení daného úrazu. Ke stanovení bodového ohodnocení použijte nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Po novelizaci činí dle § 3 tohoto nařízení hodnota 1 bodu při pracovním úrazu 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Hodnota bodu bolestného pracovního úrazu za rok 2023 tedy vychází z průměrné mzdy v 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 a činí 393,06 Kč.

Pokud Vám úraz vznikl před novelizací nařízení, tedy před rokem 2023, činí hodnota bodu bolestného 250,- Kč. Pozor! V případě, že nedošlo k odškodnění Vašeho pracovního úrazu, který vznikl před rokem 2023, bude hodnota bodu stanovena podle novelizace. V takovém případě nás pro výpočet hodnoty bodu bolestného kontaktujte.

Dospějete-li k názoru, že vám stanovené bolestné nepřijde dostatečně vysoké, obraťte se na našeho právníka.

Náhrada ztráty na výdělku

Náhradu ztráty na výdělku je povinen zaměstnavatel hradit zaměstnanci za trvání pracovní neschopnosti, popřípadě i po skončení pracovní neschopnosti. Záleží na zdravotním stavu zaměstnance, respektive zda se plně zotavil z pracovního úrazu či nikoliv.

Nárok na náhradu ztráty na výdělku za trvání pracovní neschopnosti má zaměstnanec po celou dobu, kdy nemůže práci vykonávat a nachází se v pracovní neschopnosti. Cílem tohoto nároku je kompenzovat zaměstnanci finanční ztrátu, když dávky nemocenského pojištění činí jen procentuální část průměrného výdělku. Zaměstnavatel je poté povinen doplatit zaměstnanci rozdíl mezi průměrným výdělkem a dávkami nemocenského po dobu pracovní neschopnosti tak, aby v součtu zaměstnanec dostal stejnou částku jako kdyby nebyl v pracovní neschopnosti.

Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se zaměstnanci vyplácí, pokud je v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání, přeřazen na hůře placenou pracovní pozici, nebo je nucen změnit zaměstnání, protože již nemůže vykonávat stejně placenou pozici v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, případně částečně nebo vůbec není schopen vykonávat jakoukoli práci. V takovém případě má zaměstnanec nárok na hrazení rozdílu mezi dosahovaným výdělkem na nové pozici, případně pokud mu byl přiznán invalidní důchod, a průměrným výdělkem před vznikem nároku.

Náhrada účelně vynaložených nákladů

V případě, že zaměstnanci vzniknou v souvislosti s pracovním úrazem náklady na léčbu, má nárok na jejich náhradu. Může jít například o proplacení cest do léčebných zařízení, pořízení léků nebo speciálních léčebných pomůcek, náklady na rehabilitaci a tak dále.

Zaměstnanec musí zaměstnavateli doložit, že tyto náklady opravdu vynaložil, proto je vhodné si schovávat všechny stvrzenky, účtenky a obdobné dokumenty prokazující vynaložení nákladů. Pokud nevíte, jak tento nárok u zaměstnavatele efektivně uplatnit, kontaktujte nás.

Zároveň nezapomínejte uplatnit náklady na péči ze strany Vaší osoby blízké, typicky ze strany manžela, partnera či rodičů. Je více než na místě, aby i jim byla poskytovaná péče kompenzována.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Náhrada za ztížení společenského uplatnění se vyplácí, pokud zaměstnanci úrazem vzniknou trvalé následky a zaměstnanec nemůže jisté činnosti nadále vykonávat stejně jako před úrazem. Nejedná se však pouze o pracovní život, ale též rodinný a společenský, jež je ovlivněn trvalými následky po úraze. Tyto omezení v životě se promítnou do finanční kompenzace, kterou má být pokryto trvalé poškození zdraví.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění se stejně jako bolestné určuje jako součin bodového ohodnocení trvalých následků a hodnoty bodu bolestného. Náhrada se stanovuje zhruba rok po vzniku úrazu, resp. v době, kdy je ustálen zdravotní stav.

Pro určení výše bolestného je potřeba odborný či znalecký posudek, který stanoví bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění. Ke stanovení bodového ohodnocení se použije nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Po novelizaci činí dle § 3 tohoto nařízení hodnota 1 bodu při pracovním úrazu 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení ztížení společenského uplatnění. Hodnota bodu pro ztížení společenského uplatnění za rok 2023 tedy rovněž činí 393,06 Kč.

V případě, že je stanoveno ztížení společenského uplatnění pro pracovní úraz vzniklý před rokem 2023, uplatní se stejná pravidla jako při stanovení výše hodnoty bodu bolestného. V takovém případě však nabývá na významu pravidlo, že výpočet hodnoty bodu vychází z 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství v případě, že k rozhodnutí o nároku dochází až nyní.

V rámci stanovení náhrady za ztížení společenského uplatnění je však více než vhodné obrátit se na znalce či lékaře, kteří se problematice věnují, neboť se jedná o komplexní a složitou problematiku pro výpočet. V případě náhrady újmy trvalých následků totiž neznalost problematiky může mít až fatální následky, co se týče stanovené výše nároku.

Pokud pociťujete trvalé následky úrazu či nemoci, situaci řešte. Nicméně bude vhodné se poradit s naším právníkem, který Vám s uplatněním i vymožením nároku pomůže.

Náhrada věcné škody

Pojem věcná škoda zahrnuje v podstatě jakoukoli škodu, kterou nejde podřadit pod ostatní nároky uvedené výše. Věcná škoda vám může vzniknout například poškozením svršků, osobních věcí nebo dopravního prostředku.

Potřebujete poradit?

Problematika odškodnění pracovního úrazu se skládá z množství jednotlivých dílčích nároků a pro laika je obtížné se v ní orientovat. V případě, že byste chtěli svou situaci konzultovat s odborníkem, nebojte se obrátit na našeho právníka.

Ve své praxi se mnohdy setkáváme s případy, kdy zaměstnanec v rámci loajality vůči zaměstnavateli nechce svá práva u zaměstnavatele uplatnit. Musíme Vás však upozornit na fakt, že pro tyto případy je zaměstnavatel pojištěn, tedy Vaši újmu vyplácí pojišťovna, nikoliv zaměstnavatel. Z druhého pohledu se však též nezřídka stává, že se naopak zaměstnavatel brání nárokům zaměstnance, jež mu náleží z titulu pracovního úrazu. V takovém případě je vhodné obrátit se na odborníka, neboť není neobvyklé, že takovýto spor skončí u soudu, jelikož se v případě pracovních úrazů často jedná o vysoké částky.

Váš případ předběžně posoudíme zdarma. Vyplňte níže uvedený formulář a my se Vám ozveme.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.