Hlášení pracovního úrazu

Stal se Vám pracovní úraz? Nezapomeňte ho nahlásit zaměstnavateli! Jak takové hlášení pracovního úrazu vypadá si představíme v tomto článku.

Při výkonu práce může nastat situace, kterou nezvládnete, špatně vyhodnotíte, nebo nastane jen shodou okolností, kdy následkem toho skončíte s poraněním. Ostatně se tak může stát každému, zedníkovi spadne cihla na nohu, skladník na sebe svrhne regál se zbožím, účetní při přenosu šanonu s dokumenty zakopne o židli. Samozřejmě to nemusí být ani Vaše vina, nýbrž Vašeho kolegy, který se například dostatečně nevěnoval pracovním činnostem či porušil pracovní předpisy. Ať tak či onak, riziková situace skončila pracovním úrazem. Samozřejmě v některých profesích je riziko vzniku úrazu větší než u jiných zaměstnání, nicméně poranit se lze skutečně kdekoliv.

Obsah článku:

Pracovní úraz

Samotný pracovní úraz zákon definuje jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Podívejme se nyní na povinnosti stran.

Hlášení pracovního úrazu ve 4 krocích

  1. Ošetřete své poranění. Než začnete s jakoukoliv činností hlášení pracovního úrazu, postarejte se o Vaše zdraví.
  2. Ohlaste svůj pracovní úraz svému nadřízenému. Sdělte mu veškeré podrobnosti Vašeho úrazu nejlépe před další osobou nebo rekapitulaci toho, co se stalo, zašlete ještě znovu na jeho email, telefon.
  3. Zajistěte důkazy pracovního úrazu. Pořiďte si fotografie místa, kde došlo k pracovnímu úrazu a zjistěte, zda úraz neviděl další zaměstnanec.
  4. Trvejte na sepsání záznamu o úrazu. Přestože záznam o úrazu musí zaměstnavatel vyhotovit i bez Vašeho vyzvání, dohlédněte, že tak skutečně učiní.

Práva a povinnosti zaměstnance

Hlášení pracovního úrazu zaměstnavateli
Zaměstnankyně hlásí svůj pracovní úraz nadřízené

V situaci, kdy se stane ať již Vám či vašemu kolegovi pracovní úraz, by se měla Vám i všem ostatním zaměstnancům, kteří byli přítomni této události, vybavit první povinnost po ošetření poranění, a tou je samozřejmě ohlášení pracovního úrazu svému nadřízenému.

Pokud se pracovní úraz stane vedoucímu zaměstnanci, může rovnou pokračovat následujícím krokem, tedy zápisem pracovního úrazu do knihy úrazů. Ostatně tak předpokládá i zákoník práce, který ukládá povinnost bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.

Již dle uvedeného lze presumovat, že se jedná převážně o Vaši povinnost hlásit všechny pracovní úrazy, které utrpíte, nebo jste jejich svědkem. Touto povinností Vás však zákonodárce nechce nutit do zbytečností, protože právě záznam v knize úrazů u zaměstnavatele hraje poměrně klíčovou roli při prokazování skutečnosti, že se úraz stal skutečně během práce a nikoliv ve Vašem volném čase, čímž Vás staví do silnější důkazní pozice.

V případě, že se Vám stane pracovní úraz, po kterém nebudete schopni sepsat záznam o vzniku pracovního úrazu (např. kvůli hospitalizaci v nemocnici) je zde právě možnost nahlášení pracovního úrazu kolegou, případně samotným vedoucím zaměstnancem, jenž zaeviduje, že se pracovní úraz stal. Poté je též Vaší povinností, ať již v pozici svědka či poraněného, spolupracovat se zaměstnavatelem za účelem objasnění příčin vzniku předmětného úrazu.

Samozřejmě je též Vaším právem požadovat od zaměstnavatele bezpečné pracovní prostředí, kdy případné nedostatky na poli bezpečnosti práce je posléze povinen zaměstnavatel odstranit.

Současně máte právo požadovat od zaměstnavatele kopii záznamu o úraze, jež se Vám stal a tento má zaměstnavatel uložen v knize úrazů.

Práva a povinnosti zaměstnavatele

Oproti zaměstnancům mají zaměstnavatelé vícero povinností, jenž souvisejí s evidencí a ohlašováním pracovních úrazů svých zaměstnanců, ale samozřejmě mají i svá práva. Základní výčet uvádíme níže.

Povinnosti

Ze zákonných povinností má zaměstnavatel povinnost vedení knihy úrazů, kde eviduje všechny úrazy, jež se staly jeho zaměstnancům. Podoba této knihy úrazů, včetně podoby a jednotlivých náležitostí zápisu úrazu, je stanovena nařízením vlády, nicméně může být vedena jak v elektronické tak i listinné podobě.

O každém pracovním úrazu má zaměstnavatel povinnost sepsat tento záznam do pěti pracovních dní ode dne, kdy se o něm dozvěděl a vést dokumentaci v případech, kdy došlo k úmrtí nebo zranění vyžadující delší, než třídenní pracovní neschopnost. To však neznamená, že by nemusel evidovat pracovní úrazy, jež nevyústili v kratší pracovní neschopnost než tři dny, neboť má povinnost evidovat i poranění menší povahy, neboť by se i z takového poranění mohlo následně projevit závažnější poškození zdraví.

Současně má dle nařízení vlády zaměstnavatel ohlašovací povinnost vůči institucím stanoveným právním předpisem, jež se dělí na dva případy – smrtelné a ostatní pracovní úrazy. Liší se od sebe pouze informační povinností vůči určitým subjektům, kdy například musí zaměstnavatel oznámit příslušnému inspektorátu práce pracovní úraz, kvůli kterému byl více než pět dní zaměstnanec hospitalizován, avšak v případě smrtelného pracovního úrazu musí inspektorátu bezodkladně tuto skutečnost oznámit vždy, stejně jako Policii ČR.

Další a neméně podstatnou povinností zaměstnavatele je nutnost přešetřit skutkový děj úrazu a najít příčiny a důvody, které vedly ke vzniku pracovního úrazy a případné nedostatky vyřešit. V případě nesplnění těchto výše uvedených povinností hrozí zaměstnavateli pokuta za některé prohřešky až do výše 1.000.000,- Kč.

Práva

Zřejmě nejvýraznějším právem zaměstnavatele je rozhodování o tom, zda se jedná o pracovní úraz zaměstnance či nikoliv. Pokud zaměstnavatel neuzná úraz jako pracovní, nezbývá většinou bohužel jiné než soudní cesty, neboť ani Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty nemají pravomoc rozhodovat o této záležitosti. Jelikož je z této pozice zaměstnavatel silnější stranou, je pro zaměstnance nutné, aby skutečně všechny úrazy své či svých kolegů hlásil nadřízenému vedoucímu.

Potřebujete pomoc?

Zaměstnavatel odmítá zapsat Váš pracovní úraz do knihy úrazů? Nebo jste pochybili při ohlášení úrazů a nevíte, co dělat dál? Neváhejte se na nás obrátit.

Jsme připraveni Vám poradit, pomoc s ohlášením pracovního úrazu a učinit vše pro to, aby byl Váš pracovní úraz řádně odškodněn. Jen Vás prosíme, neotálejte s kontaktováním našich odborníků. Řadu pochybení nebo nedostatků dokážeme napravit, jen nesmí být příliš pozdě.

O spolupráci se více dozvíte na stránce Naše služby.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.