Pracovní úraz

Pracovní úraz a jak ho řešit. Kompletní návod jak postupovat při pracovním úrazu, abyste získali všechny vaše nároky a nepřišli o odškodnění.

Pracovní úraz - obsah článku

Co je a není pracovní úraz

Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, pokud k nim došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Jako pracovní úraz se též posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Naopak pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil při cestě do zaměstnání a zpět.

Z hlediska příčin bývají jako pracovní úrazy nejčastěji hodnoceny například:

 • Pády zaměstnanců z výšek, do hloubky, přes překážky nebo na rovině;
 • Pády břemen a údery předměty;
 • Řezné, tržné a jiné rány;
 • Zachycení částí těla pohybujícími se předměty;
 • Dopravní nehody;
 • Zranění způsobená teplem, chladem a chemickými látkami – zejména popáleniny a poleptání.

Na druhé straně jsou pak situace, kdy se o pracovní úraz nejedná:

 • Úraz se stal cestou do práce nebo z práce.
 • Úraz se zaměstnanci stal mimo prostory zaměstnavatele při nepracovních činnostech (například po cestě na oběd do restaurace nebo k lékaři během pracovní doby, respektive v době přestávky mimo prostory zaměstnavatele).
 • Úraz vznikl příčinou onemocnění zaměstnance (omdlení, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a podobně, avšak takové onemocnění nemá původ ve výkonu práce).
 • Pokud zaměstnanec jednal bez vědomí zaměstnavatele, tedy pokud vykonával práci, ke které nebyl proškolen, přiřazen a činil tak z vlastní vůle (např. účetní půjde pomoci do dílny bez příkazu vedoucího zaměstnance).

Co musíte udělat, když se stane pracovní úraz?

Nejdůležitější povinností zaměstnance je bezodkladně oznámit svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.

Ihned nahlaste pracovní úraz svému nadřízenému.

Jedná se o velmi důležitou povinnost, která může mít zcela zásadní vliv na uznání a odškodnění pracovního úrazu!

Zákon nestanoví způsob, jakým máte pracovní úraz oznámit. Stačí prosté ústní sdělení nejbližšímu nadřízenému – například předákovi, team leaderovi nebo mistrovi.

Protože se však velmi často setkáváme se zapíráním zaměstnavatelů, a to i případě přátelských vztahů, doporučujeme zaslat mu oznámení například formou SMS zprávy, e-mailu a podobně.

Příklad textu SMS zprávy nebo e-mailu:

„Dobrý den,
dnes jsem při manipulaci se zbožím uklouznul a udeřil jsem se do ruky, která mi natekla. Šel jsem k lékaři, potom Vás budu dále informovat.
S pozdravem Jméno Příjmení“

Tento text můžete zkopírovat, upravit a odeslat zaměstnavateli.

Následně je zaměstnavatel povinen úraz zaznamenat do knihy úrazů a poranění.

Chtějte zaznamenat každý úraz. Podceňování třeba i drobných poranění se nemusí vyplatit. Nikdy nelze dopředu určit, co i třeba jen malá rána může způsobit, a pokud se později vyskytnou zdravotní komplikace, jejichž příčinou byl právě nezaznamenaný pracovní úraz, nedokážete později, že šlo o úraz pracovní. Tím připravíte sami sebe o peníze.

Měli jsme případ, kdy paní první den v práci zakopla a upadla na koleno, které si lehce odřela. Vedoucího o pádu z důvodu obav neiformovala. Po měsíci navštívila lékaře, který diagnostikoval zlomeninu čéšky a poškození menisku. Následovala operace a dlouhá pracovní neschopnost. Až po dlouhém soudním řízení jsme dosáhli odškodnění poškozené zaměstnankyně.

Při prvotním ošetření u lékaře sdělte lékaři, že se jedná o pracovní úraz a požádejte jej o uvedení do lékařské zprávy. Nestačí uvést, že se jedná o úraz, je nutné uvést pracovní úraz.

Pokud jste pracovní úraz svému nadřízenému nenahlásili, nebo jej nadřízený řádně nezaznamenal, neváhejte nás kontaktovat, s vyřízením Vám pomůžeme.

Kdo rozhoduje, jestli se jedná o pracovní úraz nebo ne?

O tom, zda se jedná o pracovní úraz, rozhoduje zaměstnavatel. Toto rozhodnutí vychází z pravidel obsažených v § 105 zákoníku práce.

Pokud zaměstnavatel neuzná úraz jako pracovní, může tuto otázku rozhodnout pouze soud.

Orgány inspekce práce nejsou oprávněny zasahovat do této záležitosti a měnit rozhodnutí zaměstnavatele. Jsou omezeny na kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů, ale nemají pravomoc rozhodovat o individuálních případech pracovních úrazů.  V případě, že Váš zaměstnavatel neuzná Váš pracovní úraz, obraťte se na nás, máme s touto problematikou bohaté zkušenosti.

Povinnosti zaměstnavatele v případě pracovního úrazu

 • Zachovat stav pracoviště na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu,
 • Zjistit příčinu a všechny okolnosti vzniku pracovního úrazu,
 • Zapsat úraz do knihy úrazů,
 • Ohlásit vznik závažného a smrtelného pracovního úrazu bez zbytečného odkladu stanoveným orgánům a institucím,
 • Vyhotovit záznam o úrazu,
 • Zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím,
 • Přijmout a provést nezbytná opatření, aby se zabránilo opakování pracovního úrazu

O dalších povinnostech zaměstnavatele při pracovním úrazu, způsobech jeho vyřízení pojednává náš článek „Zaměstnavatel a pracovní úraz zaměstnance“ na stránkách naší advokátní kanceláře.

Odškodnění pracovního úrazu

V souvislosti s pracovním úrazem má poté zaměstnavatel vůči zaměstnanci povinnost poskytnout poškozenému zaměstnanci odpovídající odškodnění. Zaměstnanec má v souvislosti s pracovním úrazem nárok na:

Bolestné

Bolestné je jednorázovým finančním odškodněním za fyzické i duševní strádání způsobené poškozením zdraví včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, dále léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem.

Bolestné se hodnotí v bodech dle nařízení vlády 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Hodnocení bolesti Vám může vyplnit ošetřující lékař na příslušném formuláři pojišťovny.

Zejména u vážnějších pracovních úrazů, kde byla například operace nebo jiné invazivní zákroky se velmi často setkáváme s nesprávným, neúplným hodnocením bolestného ze strany ošetřujících lékařů. Jejich úkolem je léčit, nikoliv papírovat. V těchto složitějších případech se obraťte na nás, abyste nepřišli o značnou část oprávněných nároků. Jsme tým zkušených právníků, spolupracujeme s posudkovými lékaři a znalci, dokážeme správně ohodnotit i vážný pracovní úraz.

Hodnota 1 bodu bolestného v roce 2024 činí 424,27 Kč. Hodnota bodu se každoročně mění, další informace uvádíme v článku „Hodnota bodu bolestného“.

Náhrada za ztrátu na výdělku

Pokud kvůli pracovnímu úrazu zůstanete v pracovní neschopnosti, máte právo na dorovnání rozdílu mezi nemocenskou a vaším průměrným výdělkem.  Máte nárok na 100% platu nebo mzdy.

Pro správný výpočet je potřeba vycházet z výplatních pásek zpravidla za kalendářní čtvrtletí, které předcházelo pracovnímu úrazu. Pokud by však byl výhodnější průměr za předchozí rok, použije se tento.

Náhrada má být dle zákona vyplácena průběžně každý měsíc, nicméně se v praxi setkáváme s případy, kdy se náhrada vyplácí až za delší období zpětně. Zaměstnavatelé argumentují velkou administrativní náročností. Poškozený zaměstnanec pak zůstává bez dostatečného finančního zabezpečení.

Rovněž stanovení správného průměrného výdělku činí zaměstnavatelům a mzdovým účetním jisté obtíže. Zpravidla se použije průměrný výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí, avšak pokud je to pro zaměstnance výhodnější, použije se jako rozhodné opbdobí předchozí kalendářní rok. Další komplikaci představují prémie a odměny za delší období než tři měsíce, které je nutno rozpočítatna příslušné období.

Renta

Renta je náhradou za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kdy již zamestnanec není schopen pracovat na původní pozici a dosahuje vlivem pracovního úrazu nižšího výdělku.

Na rentu má vliv několik faktorů, jako například přiznaná invalidita, pokles pracovní schopnosti, ale i dasažené vzdělání a dosavadní praxe. Jedná se o jednu z nejsložitějších problematik v oboru náhrady škody.

Náhrada účelně vynaložených nákladů

Léčbu pracovního úrazu provází také značné výdaje za léky, zdravotní pomůcky, cesty k lékařům a na rehabilitace, ale i péči blízkých osob. Kromě výše těchto výdajů je důležitá také jejich účelnost, při jejich posuzování bývají pojišťovny poměrně striktní a mnohé tyto náklady dobrovolně neuznávají. V takovém případě je vhodné se obrátit na soud.

Ztížení společenského uplatnění

Ztížením společenského uplatnění je trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb – lidově trvalé následky.

Podobně jako bolestné se hodnotí v bodech lékařským posudkem. Bohužel na tvralých následcích vidíme největší ztráty u poškozených, kteří si je vyřizovali sami u svých ošetřujících lékařů.

Pokud chcete dosáhnout správného ohodnocení ztížení společenského uplatnění a nechcete přijít o značnou část Vašich nároků, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo volejte na číslo 774019960.

Věcná škoda

Pokud byly při pracovním úrazu poškozeny věci jako například oblečení, zavazadla nebo telefony, máte rovněž nárok na jejich náhradu.

Pokud chcete získat nejvyšší možné odškodné za Váš pracovní úraz bez jakýchkoliv plateb předem, odpovězte nám na kontaktním formuláři níže.

Neplnění zaměstnavatelem nebo krácení pojišťovnou

Každý zaměstnavatel má být pro případ pracovního úrazu povinně pojištěn. Bohužel se velmi často stává, že zaměstnavatelé povinnost pojištění ignorují. Aby nemuseli dorovnávat rozdíl mezi nemocenskou a výdělkem ze svého, nutí své zaměstnance, aby úraz nehlásili jako pracovní. Tím je však zaměstnanec velmi poškozen. Často také zaměstnavatelé svým podřízeným vyhrožují výpovědí. Zaměstnanec ze strachu o práci na nátlak přistoupí, nedostane náhradu za úraz a později je stejně zaměstnavatelem propuštěn.

Rovněž pojišťovny hledají způsob, jak snížit výplatu a pojistné plnění neoprávněně krátí. Často argumentují spoluzaviněním poškozeného zaměstnance. Tato argumentace však bývá mnohdy nesprávná a bez opory v důkazech.

V případě, že se vám stane pracovní úraz a zaměstnavatel odmítá dostát svým závazkům, kontaktujte nás. Dokážeme vám pomoci tak, abyste dostali, na co máte nárok, a aby se celá situace zdárně vyřešila. V mnoha případech totiž nemusí být pracovním úrazem poškozen ani zaměstnavatel. Výsledkem je tedy vaše finanční jistota odškodnění pracovního úrazu, a snažíme se, pokud je to možné, zachovat i dobrý vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. To je výhra pro obě strany. Vyplňte níže uvedený formulář nebo volejte 774 019 960.

Odborná pomoc

Jsme specializovaná advokátní kancelář, která poskytuje svým klientům právní pomoc při získávání náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách.

V průběhu celého řízení pomáháme klientům s vymáháním náhrady škody, zajistíme znalecké posudky a další související dokumenty po dobu celého řízení až do vyplacení náhrady škody.

Za naše služby se neplatí žádné vstupní poplatky předem. Naše odměna je dána předem dohodnutým podílem na skutečně vyplaceném odškodném.

Nabízíme Vám kvalifikovanou právní pomoc advokáta již od oznámení úrazu nebo nemoci z povolání, aby zaměstnavatel nemohl svalit vinu na poškozeného nebo jej zastrašovat a zkrátit jeho nárok na náhradu škody.

Našim klientům poskytujeme pomoc při vyřízení náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách. Jsme tým zkušených právníků se zaměřením na pracovní právo a související náhrady škod. Dále spolupracujeme se soudními znalci a posudkovými lékaři, abychom dokázali co nejlépe obhájit zájmy našeho klienta.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

Garantujeme Vám rychlé vyřízení pojistné události a odškodné v maximální výši z pojištění zaměstnavatele.

Další články na téma pracovních úrazů

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.