Hodnota bodu bolestného

Správně stanovená hodnota bodu bolestného je klíčová pro určení nároku poškozeného na náhradu škody. Při stanovení bolestného a jeho odškodnění je třeba nejprve určit okolnosti, za nichž došlo k úrazu a poškození zdraví. Pracovní úrazy se odškodňují jinak než zranění způsobená v běžném životě mimo zaměstnání. Tedy například při sportu a rekreaci, práci na vlastním domě a podobně. U dopravních nehod je třeba vždy posuzovat, jestli se dopravní nehoda stala při plnění pracovních povinností.

Obsah článku:

Hodnota bodu bolestného pro rok 2023

  • pro pracovní úrazy a úrazy ve škole hodnota 1 bodu od 1. 1. 2023 činí 393,06 Kč,
  • pro nepracovní úrazy hodnota 1 bodu bolestného od 1. 1. 2023 činí 403,53 Kč.

Jedná se však o poměrně složitou právní problematiku. Hodnota bodu není právními předpisy výslovně stanovena, ale je určen poměrně složitý způsob jejího výpočtu. Doporučujeme proto, abyste si přečetli i další informace v tomto článku.

Hodnota bodu bolestného při pracovním úrazu, školním úrazu, nemoci z povolání

V případě, že se jedná o pracovní úraz nebo úraz na základní, střední nebo vysoké škole, je třeba použít nařízení vlády 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění novelizujícího nařízení vlády č. 451/2022. Podle § 3 tohoto nařízení hodnota 1 bodu při pracovním úrazu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Hodnota bodu bolestného za rok 2023 tedy vychází z průměrné mzdy v 1. až 3. čtvrtletí roku 2022.

Aby však situace nebyla tak jednoduchá, Český statistický úřad tento údaj na svých stránkách v letošním roce nezveřejnil. Dne 5. prosince 2022 uvedl ve své zprávě (dostupné na URL https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2022) pouze průměrnou mzdu za 3. čtvrtletí, ale údaj pro průměrnou mzdu za 1. až 3. čtvrtletí jeho zpráva neobsahuje. V minulých letech přitom tento údaj úřad uváděl (například https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2021, https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2020). Při určení výše průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí je tak nutné postupovat jinými cestami, které však nemusí být správné.

Jako nejjednodušší se jeví metoda prostého aritmetického průměru z publikovaných hodnot ve zprávách Českého statistického úřadu. Za první čtvrtletí dle těchto zpráv činila průměrná mzda 37.929,00 Kč, za druhé 40.086,00 Kč a za třetí 39.858,00 Kč, aritmetický průměr pak činí 39.291,00 Kč. Tento postup má v sobě ovšem nejméně dvě úskalí. Za prvé prostý aritmetický průměr nezohledňuje důležitost jednotlivých období a nemá tak zcela objektivní vypovídací hodnotu. Tato důležitost, jinými slovy váha, může spočívat například v množství pracujících osob zahrnutých do průměru, nebo v množství pracovních dní v daném období. Dalším zcela zásadním problémem je rozdílnost dat publikovaných ve zprávách Českého statistického úřadu a dat přístupných ve veřejné databázi Českého statistického úřadu, které jsou rovněž dostupné na stránkách ČSÚ. Pokud bychom použili data z veřejné databáze, činila průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2022 částku 37.967,00 Kč, ve 2. čtvrtletí 40.082,00 Kč a ve 3. čtvrtletí 39.858,00 Kč, aritmetický průměr těchto období činí 39.302,33 Kč.

Veřejná databáze Českého statistického úřadu umožňuje také zobrazení kumulativních hodnot za první až třetí čtvrtletí roku 2022. Dle těchto dat činila průměrná mzda ve sledovaném období 39.306,00 Kč. Dle našeho názoru se jedná o hodnotu nejobjektivnější, neboť se jedná o průměr vážený zohledňující veškeré důležité parametry.

Na základě údajů Českého statistického úřadu je tedy možné dojít ke třem rozdílným hodnotám průměrné mzdy a potažmo hodnoty bodu bolestného. I zde však věříme, že právo přináší uspokojivou odpověď. Totiž dle § 18 zákoníku práce, je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance nejpříznivější. Nejpříznivějším je tedy použití kumulativních hodnot z veřejné databáze Českého statistického úřadu, a proto dle našeho právního názoru činí hodnota 1 bodu bolestného pro rok 2023 393,06 Kč.

1 bod bolestného pracovní úraz a nemoc z povolání 2023
1 bod bolestného pro pracovní úraz a nemoc z povolání od 1. 1. 2023

Velmi bychom však uvítali, kdyby se Český statistický úřad vrátil ke své osvědčené praxi z minulých let a ve svých průběžných zprávách zveřejňoval i kumulativní hodnotu průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí daného roku. Významně by se tak zvýšila míra právní jistoty poškozených při odškodnění pracovního úrazu. O dalším vývoji budeme na našich stránkách informovat. Pro úplnost zveřejňujeme také tabulku s jednotlivými hodnotami k 1. lednu 2023.

Rok 2022Zprávy ČSÚVeřejná databázeVeřejná databáze kumulativně
1. čtvrtletí   37 929,00 Kč           37 967,00 Kč
2. čtvrtletí   40 086,00 Kč           40 082,00 Kč
3. čtvrtletí   39 858,00 Kč           39 858,00 Kč39 306,00 Kč
Průměr   39 291,00 Kč           39 302,33 Kč39 306,00 Kč

Update 15. 01. 2023: Po konzultaci s Českým statistickým úřadem bylo zjištěno, že hodnota průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí roku je uvedena v tabulkách, které jsou umístěny ke konci zprávy z 5. 12. 2022 v části přílohy. Konkrétně se jedná o tabulku Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví v 1. až 3. čtvrtletí 2022 (absolutně, meziroční změny). Hodnota činí výše uvedených 39.306,- Kč.

Zvýšení bolestného i ztížení společenského uplatnění

Za důležité považujeme rovněž zmínit, že novelizující nařízení vlády č. 451/2022 obsahuje přechodné ustanovení, díky němuž bude možné použít nově stanovenou hodnotu bodu bolestného a ztížení společenského uplatněné i pro starší, doposud neodškodněné úrazy. Článek II. tohoto nařízení stanoví, že pokud byla bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Pro poškozené to znamená možnost vyššího odškodnění, než tomu bylo doposud, kdy činila hodnota 1 bodu pouze 250,- Kč. Pokud Vás zajímají podrobnosti, neváhejte se na nás obrátit.

Hodnota bodu bolestného v ostatních případech – nepracovní úrazy

V ostatních případech je třeba vycházet z metodiky Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku). Podle této metodiky se doporučuje hodnotu bodu odvozovat od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející. Průměrná mzda za rok 2022 činila 40.353,- Kč, tj. vznikla-li bolest v roce 2023, činí hodnota jednoho bodu bolestného 403,53 Kč.

1 bod bolestného 2023 = 403,53 Kč
Hodnota bodu bolestného 2023

Pro větší přehlednost jsme pro Vás připravili tabulku s hodnotami bodů pro jednotlivá léta účinnosti nového občanského zákoníku.

RokPrůměrná mzda minulý rokHodnota bodu běžný rok
2014 25 128,00 Kč 251,28 Kč
2015 25 686,00 Kč 256,86 Kč
2016 26 467,00 Kč 264,67 Kč
2017 27 589,00 Kč 275,89 Kč
201829 504,00 Kč295,04 Kč
201931 885,00 Kč318,85 Kč
202034 125,00 Kč341,25 Kč
202135 611,00 Kč356,11 Kč
202237 839,00 Kč378,39 Kč
202340 353,00 Kč403,53 Kč
Tabulka hodnoty bodu bolestného předchozích let pro nepracovní úraz

Zaokrouhlení alespoň na celé koruny se provede ve vztahu k výsledné částce, nikoliv k hodnotě jednoho bodu. Vznik bolesti se váže k akutní fázi bolestivého stavu s tím, že výši nároku lze vyčíslit až v době stabilizace bolesti.

Kalkulátor pro výpočet výše bolestného najdete zde – výpočet výše bolestného.

Potřebujete poradit?

Nevíte si rady s vyčíslením Vašich nároků? Neváhejte se na nás obrátit. Jsme specializovanou advokátní kanceláří, která poskytuje svým klientům právní pomoc při získávání náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.