Krácení odškodnění pracovního úrazu

Může zaměstnavatel krátit odškodnění pracovního úrazu? S touto otázkou se na nás obrací řada poškozených zaměstnanců. Připravili jsme si pro Vás proto článek krácení odškodnění pracovního úrazu, ve kterém se dozvíte vše potřebné.

Ve světle životních událostí je pracovní úraz bezesporu tím méně příjemným, jak pro Vás, tak i pro Vašeho zaměstnavatele. Samozřejmě se nedá poměřovat vytrpěná bolest na Vaší straně s povinností zaměstnavatele „pouze“ tento úraz zaevidovat, prošetřit a odškodnit. Nestává se však zřídka, že se zaměstnavatel snaží buď zprostit povinnosti náhrady za pracovní úraz, respektive nároků, jenž typicky vznikají (bolestné) nebo mohou vzniknout (ztížení společenského uplatnění, náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada nákladů spojené s léčbou a náhrada věcné škody), nebo alespoň části této povinnosti, kdy poté hovoříme o krácení odškodnění pracovního úrazu.

Obsah článku:

Co je a není pracovní úraz?

Podíváme-li se nejprve na otázku samotného vzniku pracovního úrazu, respektive kdy je možné považovat úraz za pracovní a kdy nikoliv, existují zde určité podmínky.

První podmínkou je skutečnost, že mezi Vámi a zaměstnavatelem existuje pracovněprávní vztah. Nezáleží však na skutečnosti, zda jste novým zaměstnancem ve zkušební době či setrváváte do konce výpovědní lhůty. Ani běžně (ačkoliv chybně) uváděné ustanovení v dohodách o provedení práce nebo dohodách o pracovní činnosti, že zaměstnanec nemá nárok na náhradu za pracovní úraz, nezbavuje zaměstnavatele povinnosti nahradit zaměstnanci újmu, kterou si během plnění pracovních úkolů a povinností přivodil.

Další a zcela logickou podmínkou je vznik úrazu jako takového. Příkladem lze uvést zlomeniny končetin, otřesy mozku.

Poslední podmínkou poté je, že k úrazu dojde při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi.

O pracovní úraz naopak nepůjde za předpokladu, že se stane během cesty do nebo z práce. Pokud tedy nejedete kupříkladu s ostatními zaměstnanci v rámci pracovní doby na místo výkonu práce, kdy Vám již za dobu cesty náleží mzda.

Rovněž se nebude jednat o pracovní úraz, respektive bude zaměstnavatel oprávněně rozporovat označení úrazu jako pracovního v případě, kdy se tak sice stane během pracovní doby, nicméně nikoliv při plnění pracovních úkolů uvedených v pracovní smlouvě. Typicky pokud budete pracovat jako operátor linky ve výrobním závodu a půjdete, byť z dobré vůle, pomoci do skladu, aniž by Vám k tomu dal Váš nadřízený pokyn, jedná se o tzv. exces, tedy vybočení ze stanovených pracovních povinností a v takovém případě zaměstnavatel rovněž bude zpochybňovat status úrazu, jakožto pracovní, na což je třeba vždy myslet a dávat si pozor.

Úplné zproštění odpovědnosti za pracovní úraz

Krácení odškodnění pracovního úrazu

Zaměstnavatel se skutečně dle zákoníku práce může zprostit odpovědnosti za pracovní úraz. Respektive povinnosti Vám nahradit vzniklou újmu, nicméně tak může učinit jen ve velmi málo případech.

Zákon v takovém případě požaduje po zaměstnavateli, aby prokázal, že:

 • zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo
 • v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit,
 • a tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

Dejte si pozor!

Pozor si však dejte především na bod č. 1. V praxi běžně zaměstnavatelé tvrdí, že jste porušili svým chováním předpisy nebo pokyny, ačkoliv to není pravda. Bohužel často zaměstnanci svým zaměstnavatelům uvěří a dál svůj úraz neřeší. V takovém případě Vám však nabízíme právní posouzení zdarma, ve kterém vyhodnotíme, zda jsou skutečně splněné podmínky pro zproštění odpovědnosti a nabídneme Vám možnosti řešení.

Také Vás upozorňujeme, že i pokud z Vaší strany skutečně došlo k porušení předpisů či pokynů, nicméně k takovému chování došlo v návaznosti na pokyn zaměstnavatele, úplné zproštění opět není na místě.

Nepřistupujte na zproštění odpovědnosti zaměstnavatele ani v okamžiku, kdy zaměstnavatel nevyžadoval ani nekontroloval dodržování pokynů, pravidel.

Už vůbec ale nepodepisujte dokumenty o seznámení s pokyny k zajištění bezpečnosti poté, co vznikne pracovní úraz! Účel takového nátlaku ze strany zaměstnavatele je totiž jediný, a sice snaha zprostit se odpovědnosti.

Částečné zproštění odpovědnosti za pracovní úraz

Současně se může zaměstnavatel, byť ne úplně, ale alespoň z části zprostit povinnosti nahradit škodu nebo újmu za situace, pokud se prokáže, že škoda vznikla:

 • v důsledku toho, že zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit,
 • a tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, nebo
 • proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Pokud se prokáže některá z výše uvedených skutečností a zaměstnavatel se alespoň částečně zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, je povinen určit část, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění.

Právě určení míry zavinění v praxi vyvolává otázky. Je to totiž zaměstnavatel, který míru určí a mnohdy v násobně vyšší výši, než by měla být. Obraťte se proto na nás, zdarma posoudíme Vás případ a navrhneme řešení situace.

Typické situace krácení odškodnění pracovního úrazu

Během naší praxe se často setkáváme s jednáním zaměstnavatelů, ale především pojišťoven, u nichž jsou zaměstnavatelé pojištěni právě pro případ nutnosti nahradit újmu zaměstnancům z důvodu pracovního úrazu, s nefér jednáním.

Připravili jsme si pro Vás přehled nejčastějších situací, kdy ke krácení odškodnění pracovního úrazu dochází neoprávněně:

 • krácení výše plnění z důvodu tvrzené spoluúčasti, respektive nedbalostního jednání zaměstnance, ke kterému ve skutečnosti nedošlo;
 • odmítnutí úrazu jako pracovního z důvodu, že zaměstnanec konal něco „zakázaného“, ačkoliv to není pravda;
 • tvrzení, že k žádnému úrazu nedošlo, resp. ho zaměstnavatel nezaevidoval nebo zaměstnanec řádně nenahlásil;
 • neuznání některých z utrpěných poranění, stanovených např. odborným či znaleckým posudkem, nebo případné opomenutí některých položek, na jejichž základě se stanovuje výše újmy na zdraví a následně se z těchto vypočítává odškodnění;
 • krácení či odmítnutí plnění pro zdravotní predispozice;
 • neakceptování trvání dočasné pracovní neschopnosti s odůvodněním, že tato trvala nezvykle dlouho;
 • neuznání nákladů vynaložených na léčbu (za léky, dopravu k lékaři, zdravotní pomůcky a jiné), z důvodu tvrzené neúčelnosti.

Samozřejmě neuvádíme všechny možné situace, jež mohou nastat, neboť je mnoho dalších důvodů, po nichž může zaměstnavatel či pojišťovna sáhnout, aby omezily svou povinnost k náhradě újmy.

Pokud k něčemu takovému dojde, není prostor vyčkávat nebo věřit, že se situace vyřeší sama. Je potřeba okamžitě jednat a oslovit advokáta, který se problematikou zabývá. Vyhněte se však společnostem, které Vám nabízejí pomoc, nicméně jejich zaměstnanci nemají právní vzdělání.

Potřebujete pomoc?

Pokud potřebujete pomoc s uplatněním Vašich nároků u zaměstnavatele nebo se chcete domoci spravedlivého odškodnění Vašeho úrazu, jsme tu pro Vás. Zdarma posoudíme Váš případ a navrhneme řešení situace. Nebojte se říct si o pomoc.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.