Náhrada škody způsobené lékařským zákrokem

Každý dělá chyby a nikdo není neomylný. Leč bychom si asi všichni přáli, aby tomu tak nebylo, chyby dělají i lékaři a další zdravotnický pracovník. V článku náhrada škody způsobené lékařským zákrokem se dozvíte, jak odškodnění získat, jaké máte nároky a především, v jakých situacích Vám nárok na odškodnění vznikne.

Český právní řád totiž myslí na situace, kdy dojde vlivem chyby, nesprávného postupu zdravotnického personálu k zásahu do Vašeho zdraví.  Pokud jste tedy byli nuceni z jakéhokoliv důvodu podstoupit lékařský zákrok, ze kterého se cítíte poškozeni a vznikla Vám či Vaší osobě blízké újma, čtěte dál.

Obsah článku:

Kdy vzniká nárok na náhradu újmy

V posouzení Vašeho nároku musíte zvážit, zda lékař, zdravotnický pracovník, postupovali v souladu se zákonnými předpisy. Především se posuzuje, zda jednali s péčí řádného odborníka, a to v souladu s pravidly oboru.

Nárok na náhradu újmy Vám totiž nevzniká objektivně za každé situace, když nejste zcela spokojeni s výsledkem, ale pouze v situaci, kdy dojde na straně zdravotnického pracovníka k určitému pochybení. Lékař totiž logicky neodpovídá za to, že po zákroku budete zdrávi, když to není v jeho moci.

Tuto odbornou otázku, právní terminologií, zda byl postup non lege artis, posoudí odborníci z řad lékařů, soudních znalců.

Na co má poškozený nárok

Zákon, konkrétně občanský zákoník, zakotvuje povinnost škůdce (v tomto případě povinnost poskytovatele zdravotnické služby) nahradit poškozenému škodu a nemajetkovou újmu, kterou mu svým jednáním způsobil.

Pojem škoda a nemajetková újma zahrnuje možná více, než by se mohlo zdát. Je možné zde zařadit ztrátu na výdělku, o který poškozený v důsledku poškození zdraví či delší rekonvalescence přišel, bolestné za vytrpěnou bolest, náhradu za ztížení společenského uplatnění, ke kterému vlivem pochybení personálu došlo, náhradu nákladů vynaložených na léčbu, kam můžeme podřadit například i náklady na cestovné, přestavbu pokoje v bytě či domě a v neposlední řadě náhradu za duševní útrapy a další nároky. Pokud poškozená osoba zemře, vznikají nároky na náhradu újmy rovněž u osob blízkých.

Jak postupovat

Vaše nároky mohou být odškodněny dobrovolně, tedy můžete s poskytovatelem zdravotnické služby, u které proběhl lékařský zákrok, uzavřít dohodu. Pokud dohoda není možná, musíte své nároky uplatnit u soudu.

Dobrovolná náhrada škody způsobené lékařským zákrokem

Jako vždy a za všech okolností platí pravidlo, že je možné se na všem domluvit. Tedy i na náhradě újmy způsobené poskytovatelem zdravotnické služby. Zde je ale potřeba, aby poskytovatel svou chybu přiznal a pojišťovna, u které je pro tyto případy pojištěn, souhlasila s tím, že domluvenou náhradu vyplatí. Při uzavření dohody postupujte velice obezřetně. Poškozený musí totiž myslet na fakt, že se může jeho zdravotní stav do budoucna zhoršit nebo bude nucen vynaložit další prostředky na léčbu a tím mu může vzniknout i nárok na další plnění.

Ke stanovení výše náhrady za bolestné a ztížení společenského uplatnění bude nanejvýše vhodné obrátit se na znalce, aby ve vyjádření či znaleckém posudku stanovil výši újmy poškozeného. Často se totiž stává, že výši újmy stanoví pojišťovna zařízení, která újmu poškozeného výrazně podhodnotí či zkrátí. Je tedy moudré nechat si zpracovat vlastní posudek, vyjádření, kdy je poškozený oprávněn požadovat náhradu i za náklady vynaložené na tento posudek.

Pokud si nejste jisti, na co máte nárok, důrazně Vám doporučujeme využít služeb zkušeného advokáta, který je schopen vyhodnotit, na co všechno má poškozený nárok a v jaké výši. Za tímto účelem se obraťte na advokáta, který se na danou problematiku specializuje. Náklady, které takto vynaložíte alespoň budete požadovat uhradit po protistraně. Nemusíte se tedy bát, že by pro Vás v konečném důsledku byla právní pomoc nevýhodná.

Nedobrovolná náhrada škody způsobené lékařským zákrokem

Nepochybně může nastat i situace, kdy poskytovatel zdravotnických služeb neuzná svou vinu a nebude chtít poškozenému poskytnout žádnou náhradu. V této situaci je jedinou možností podat žalobu k soudu.

Pokud tedy chcete pomoct uzavřít dohodu s protistranou, nebojte se obrátit na našeho právníka. To platí i pro případy, kdy jste nuceni situaci řešit u soudu. Zde Vám bude advokát nápomocen po celou dobu řešení situace a především dohlédne, aby odškodnění bylo spravedlivé ve Váš prospěch.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.