Náhrada za ztrátu na výdělku

Náhrada za ztrátu na výdělku je dílčím majetkovým právem na náhradu škody. Účelem je zajistit poškozenému, který se léčí poté, co mu bylo ublíženo na zdraví, kompenzaci výpadku v jeho příjmu. Co spadá do ztráty na výdělku, kdy Vám právo na náhradu ztráty na výdělku vzniká, jak se stanoví a jakým způsobem je újma nahrazena, se dozvíte v našem článku Náhrada za ztrátu na výdělku.

Obsah článku:

Co spadá do ztráty na výdělku?

Náhrada za ztrátu na výdělku zahrnuje ztrátu na jakémkoli příjmu jako například na:

  • mzdě či platu zaměstnance,
  • příjmech z podnikání,
  • autorských honorářích.

Vznik práva na náhradu ztráty na výdělku

Právo na náhradu vzniká poškozenému, který je uznán neschopným konat práci v důsledku újmy na zdraví. Právo zaniká ukončením dočasné pracovní neschopnosti a to buď návratem k výdělečné činnosti, nebo přiznáním invalidního důchodu. O pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař.

Nárok na náhradu ztráty na výdělku může mít poškozený rovněž po skončení pracovní neschopnosti. Takový nárok označujeme jako nárok na náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a bližší informace se dozvíte na našich stránkách.

Výše náhrady za ztrátu na výdělku

Východiskem je průměrný výdělek poškozeného. Průměrný výdělek zaměstnance se odvíjí od hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v tomto období. Rozhodným obdobím je zpravidla předcházející kalendářní čtvrtletí. Nemusí tomu tak být ale vždy.

Východiskem pro stanovení výdělku osob samostatně výdělečně činných je daňové přiznání.  Průměrný výdělek se tak zjišťuje podle skutečných příjmů a výdajů, tj. nákladů na dosažení a udržení těchto příjmů. Toto však nemůže být jediným ukazatelem, neboť takto dojdeme pouze k základu daně pro účely stanovení daně z příjmů, ne však k průměrnému výdělku. Proto je třeba zkoumat též daňovou evidenci nebo účetnictví, z jehož údajů se již dá průměrný výdělek odvodit.

Dále je třeba zohlednit i tvrzení o konkrétních závazcích, které měl poškozený po rozhodnou dobu sjednány, o pravidelně se opakujících obchodních příležitostech, o něž přišel. V úvahu je třeba vzít též vynaložení nákladů na osobu, která v rozhodném období za poškozeného zajišťovala činnost k dosažení zisku, když tyto náklady by jinak nevznikly.

Stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku

Škoda spočívající ve ztrátě na výdělku se stanoví ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před poškozením a tím, co bylo vyplaceno podle jiných právních předpisů. Pravidla pro stanovení průměrného výdělku podrobně vymezuje zákoník práce.

Zapomenout se nesmí ani na to, že tyto dávky jsou vypláceny až od patnáctého dne, do té doby poskytuje náhradu zaměstnavatel podle zákoníku práce, tudíž je třeba odečíst i tuto náhradu.

U osob samostatně výdělečných bude stanovení výše náhrady poněkud složitější. Jak již uvádíme výše, bude potřeba zkoumat daňovou evidenci nebo účetnictví, uzavřené smlouvy.

Způsob náhrady za ztrátu na výdělku

Právní předpisy v první řadě předpokládají, že náhrada se poskytuje peněžitým důchodem, tedy opakovaným peněžitým plněním – rentou. Není však vyloučen jiný způsob náhrady.

Mezi jiné způsoby náhrady spadá tzv. odbytné, kdy Vám odpovědná osoba poskytne jednorázové plnění. Běžně se při tomto postupu uzavírá dohoda o narovnání, která obsahuje nenápadnou formuli, že tímto plněním se mají nároky za vypořádané a Vy nebudete dále ničeho žádat z titulu nároku na náhradu za ztrátu na výdělku. V takovém případě si poté dejte pozor, aby jednorázové plnění bylo stanoveno řádně. Tedy jednoduše nedošlo k poškození Vašich práv.

Pomůžeme Vám

Výpočet tohoto nároku může být oříšek i pro zkušené advokáty. O to více, pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou, případně Vám neposkytuje Váš zaměstnavatel potřebnou součinnost.

Neváhejte tedy využít našich služeb. Jsme specializovanou advokátní kanceláří, která poskytuje svým klientům právní pomoc při získávání náhrady škod na zdraví a dalších majetkových i nemajetkových újmách.

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.