Náhrada za ztrátu na výdělku

Právo na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je dílčím majetkovým právem na náhradu škody. Pracovní neschopnost upravuje § 55 zákona o nemocenském pojištění. Účelem je zajistit poškozenému, který se léčí poté, co mu bylo ublíženo na zdraví, kompenzaci výpadku v jeho příjmu. Náhrada za ztrátu na výdělku zahrnuje ztrátu na jakémkoli příjmu jako například na:

  • mzdě či platu zaměstnance,
  • příjmech z podnikání,
  • autorských honorářích.

Vznik práva na náhradu

Právo na náhradu vzniká poškozenému, který je uznán neschopným konat práci v důsledku újmy na zdraví. Právo zaniká ukončením dočasné pracovní neschopnosti a to buď návratem k výdělečné činnosti, nebo přiznáním invalidního důchodu. O pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař.

Výše náhrady za ztrátu na výdělku

Východiskem je průměrný výdělek poškozeného. Průměrný výdělek zaměstnance se odvíjí od hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v tomto období. Rozhodným obdobím je zpravidla předcházející kalendářní čtvrtletí.

Východiskem pro stanovení výdělku osob samostatně výdělečně činných je daňové přiznání.  Průměrný výdělek se tak zjišťuje podle skutečných příjmů a výdajů, tj. nákladů na dosažení a udržení těchto příjmů. Toto však nemůže být jediným ukazatelem, neboť takto dojdeme pouze k základu daně pro účely stanovení daně z příjmů, ne však k průměrnému výdělku. Proto je třeba zkoumat též daňovou evidenci nebo účetnictví, z jehož údajů se již dá průměrný výdělek odvodit. Dále je třeba zohlednit i tvrzení o konkrétních závazcích, které měl poškozený po rozhodnou dobu sjednány, o pravidelně se opakujících obchodních příležitostech, o něž přišel. V úvahu je třeba vzít též vynaložení nákladů na osobu, která v rozhodném období za poškozeného zajišťovala činnost k dosažení zisku, když tyto náklady by jinak nevznikly.

Stanovení výše škody

Škoda spočívající ve ztrátě na výdělku se stanoví ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před poškozením a tím, co bylo vyplaceno podle jiných právních předpisů. Zapomenout se nesmí ani na to, že tyto dávky jsou vypláceny až od patnáctého dne, do té doby poskytuje náhradu zaměstnavatel podle zákoníku práce, tudíž je třeba odečíst i tuto náhradu.

Způsob náhrady

Zákoník v první řadě předpokládá, že náhrada se poskytuje peněžitým důchodem, tedy opakovaným peněžitým plněním – rentou. Není však vyloučen jiný způsob náhrady. Jednak může soud rozhodnout o odbytném, nebo se mohou pozůstalý a škůdce dohodnout o jednorázovém poskytnutí náhrady (narovnání).

Pokud máte zájem o další informace, prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplnění je zcela nezávazné. Budou Vás kontaktovat naši zástupci, kteří Vám sdělí další podrobné informace.

[contact-form-7 id=“4″ title=“Contact form 1″]

Další příspěvky

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Potřebujete pomoc?
Dobrý den,
jak Vám můžeme pomoci?