Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti

Připravili jsme si pro Vás vzorový vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti.

Obsah článku:

Překážky v práci

Během pracovního života se setkáte s překážkami v práci, ať již na Vaší straně či na straně Vašeho zaměstnavatele. Z Vašich překážek můžeme jmenovitě zmínit například důležité osobní překážky jako nemoc – dočasnou pracovní neschopnost, ošetřování dítěte nebo člena rodiny, mateřskou dovolenou aj., které Vám je povinen zaměstnavatel omluvit, ale též i jiné důležité osobní překážky v práci a další zákonem předpokládané situace.

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti
Připravili jsme si pro Vás vzorový vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti.

Stejně tak je i v případě zaměstnavatele může nastat situace, kdy nemůže přerozdělovat práci svým zaměstnancům z důvodu překážek na své straně. Jedná se například o přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, ale též i níže uvedený vzor, vycházející z ustanovení zákoníku práce, kdy zaměstnavatel není schopen přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby, neboť došlo k omezení odbytu jeho výrobků či služeb, někdy též označováno jako tzv. „částečná nezaměstnanost“.

Ve světě byznysu, výroby zboží a poskytování služeb mohou nastat situace, kdy z různých důvodů může dojít ke zmenšení objemu prodávané zboží či poptávaných služeb, ať již příkladem z důvodu nastávající finanční krize, válečnému konfliktu či nedostatku výrobního materiálu. Ve všech těchto případech sice zaměstnavatel má sice výrobní sílu – zaměstnance, ale odbyt na trhu typicky vázne a zaměstnavateli nezbývá, než se uchýlit ke krajnímu řešením, kterým je právě vyhlášení překážky na straně zaměstnavatele. Tímto krokem se zaměstnavatel snaží předejít možnému propouštění z důvodu nedostatku práce, kdy ačkoliv zaměstnanci reálně nevykonávají pro zaměstnavatele žádnou činnost, vyplácí jim zaměstnavatel náhradu mzdy v minimální výši 60 % průměrného výdělku po dobu, po níž překážka na straně zaměstnavatele bude trvat.

Zákon též předpokládá dvě varianty ujednání a vyhlášení překážky na straně zaměstnavatele, kdy pokud existuje u zaměstnavatele odborová organizace, ujednají mezi sebou tyto dva subjekty dohodu. Pokud však u zaměstnavatele nefiguruje odborová organizace, může být tato dohoda nahrazena právě vnitřním předpisem, jenž máte pod tímto odstavcem volně pro Vaší inspiraci přiložen.

Vzorový vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti

Zaměstnavatel ______________________ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ______________________

vydává tento vnitřní předpis

vymezující překážku v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti dle § 209 zákoníku práce.

  1. Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobku. Zaměstnavatel tuto skutečnost považuje za překážku v práci na své straně podle § 209 odst. 1) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
  2. Po dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci došlo ve výplatním termínu, který je u zaměstnavatele určen k výplatě mzdy.
  3. Překážka v práci na straně zaměstnavatele podle bodu 1 je stanovena od ______________________ do ______________________ .
  4. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě______________________ (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.
  5. Tato vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ______________________

V ______________________ dne ______________________

razítko zaměstnavatele a podpis

Další příspěvky

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.

Nezávazná konzultace zdarma

Utrpěli jste nehodu, úraz nebo jinou škodu a potřebujete poradit?
Prosím vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme.