Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti

Zaměstnavatel ______________________ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ______________________

vydává tento vnitřní předpis

vymezující překážku v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti dle § 209 zákoníku práce.

  1. Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobku. Zaměstnavatel tuto skutečnost považuje za překážku v práci na své straně podle § 209 odst. 1) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
  2. Po dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci došlo ve výplatním termínu, který je u zaměstnavatele určen k výplatě mzdy.
  3. Překážka v práci na straně zaměstnavatele podle bodu 1 je stanovena od ______________________ do ______________________ .
  4. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě______________________ (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.
  5. Tato vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ______________________

V ______________________ dne ______________________

razítko zaměstnavatele a podpis

Další příspěvky

Užíváme cookies abychom Vám zajistili funkčnost našich stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Otevřít chat
Potřebujete pomoc?
Dobrý den,
jak Vám můžeme pomoci?